Regler for uddannelse

For at være medlem at være medlem af Danske Akupunktører er der nogle regler for uddannelse som man skal opfylde. Disse regler for uddannelse fremgår også i vores vedtægter.  Man skal som minium opfylde RAB-kravene som er stillet af sundhedsstyrelsen. Det betyder at du som patient er sikret en veluddannet og kompetent behandler.


§4 Foreningens optagelseskrav

Stk. 1

Foreningen optager medlemmer i 6 kategorier:

a) A-medlemmer

b) B-medlemmer

c) Studie-medlemmer

d) Passiv-medlemmer

e) Æresmedlemmer

A-medlemmer

Stk. A1

For optagelse som A-medlem kræves basale regler for uddannelse til ansøgerne som følger:
Minimum 100 timer anatomi, 100 timer fysiologi, 100 timer patologi, 50 timer i anden alternativ behandling/behandlingsform, og 50 timers psykologi. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for basiskravene.

Minimum 250 timer i akupunkturuddanenelse, således at kravene til RAB altid følges.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for dette.

Bestået eksamen i anatomi, fysiologi, patologi og akupunktur.

Herudover skal uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, herunder autorisationslovens bestemmelser om forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejledning/klientbehandling,

A1.3 Efter indmeldelse som nyt medlem forpligter man sig til at opdatere sin personlige side samt sørge for, at dokumentation for uddannelse og efteruddannelse bliver lagt ind (skannet ind) på sin personlige side indenfor max. 2 måneder – ellers opfylder man ikke kravene for medlemskab og kan således ekskluderes.

Stk. A3

Medlemmet skal ved optagelse have et gyldigt førstehjælpskursus på 12 timer. Medlemmet skal efterfølgende hvert 2. år fra datoen gennemgå et opfølgningskursus. Vi accepterer kun kurser godkendt af Dansk Førstehjælps Råd, Dansk Røde Kors og Beredsskabsforbundet samt kurser, som er godkendt af nævnte organisationer. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra dette.

Stk. A 4
Alle ansøgere, med en dansk akupunktur uddannelse, som ikke er fra en godkendt DA skole, skal op til en skriftlig DA-eksamen og denne eksamen skal bestås forinden optagelse i foreningen.

Stk. A 5
Andre ansøgere med udenlandske eksaminer, kan godkendes af et flertal i bestyrelsen, og fritages for den skriftlige eksamen, såfremt det kan godtgøres, at uddannelsen er på linje med, eller over DA´s generelle optagelseskrav, herunder basal dansk sundhedslovgivning.

Stk. A 6

Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timer/lektioner inden for den sidste 3 års periode (1 RAB-point udgør 45 minutters undervisning).

Bestyrelsen kan godkende kurser og efteruddannelseskurser, der relaterer til TCM (Traditionel Kinesisk Medicin). Kurser og ERFA (erfaring og videndelings kurser), som foretages i privat regi, skal godkendes af bestyrelsen.

Et kursusbevis, som er offentliggjort skal indeholde, emnet, der bliver undervist i, antal timer/lektioner og dato/datoer for kursets afvikling. Kurser som er i privat regi skal indeholde emnet, der gennemgås/undervises i, antal deltagere og navne på disse, antal timer/lektioner og dato/datoer for afholdelses af arrangementet. Der skal udfærdiges et kursusbevis.

Såfremt efteruddannelsesbetingelserne ikke er opfyldt resulterer det til overførelse til B-medlemskab og afregistrering. Bestyrelsen kan dispensere fra disse krav i særlige tilfælde.

Stk A6.1

Bestyrelsen indfører krav til fysisk supervision, hvilket er et krav ift. RAB-bekendtgørelsen.

Supervisonsudvalget kan komme på anmeldt besøg. Et anmeldt besøg vil være af maksimal varighed på 30 min pr. besøg, og vil som udgangspunkt foregå mellem kl. 0800 – 1600 på hverdage. ”Mødet” vil være booket online eller som en bestilt behandling pr. telefon. Det er behandleren, der selv afholder udgiften i forbindelse med besøget. Som udgangspunkt vil supervisionsudvalget besøge omkring 7-10 klinikker årligt.

A6.2

Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timer/lektioner indenfor den sidste 3 års periode (og mindst 10 timer om året). 1 RAB point svarer til en lektion på 45 minutter.

Foreningen kan ikke stilles til ansvar for, at opbevare det enkeltes medlems eksamens- eller kursusbevis. Det ansvar er, til enhver tid medlemmets eget ansvar.

A7

Som underviser optjener man ikke RAB point for de kurser, man selv afholder.

B-medlemmer

Stk. B1

For optagelse som B-medlem kræves at medlemmet har minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i anatomi og fysiologi, og minimum 100 undervisningstimer eller lektioner i patologi og farmakologi. En lektion skal være af minimum 45 minutters varighed.

Stk. B2
Den uddannelsesmæssige baggrund skal bestå af både teori og praksis.
Den praktiske del af uddannelsen opgøres i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum 200 undervisningstimer eller lektioner i det primære fagområde som kan være TCM-akupunktur, auricoloterapi, posturologi, øreakupunktur, mikroakupunktur eller lignende, men ikke opfylder betingelserne / timeantallet for godkendelse som RAB.
Stk. B3
Der er samme regler og stilles samme krav til førstehjælp for B-medlemskab, som til A-medlemmer. Bestyrelsen og eller supervisionsudvalget kan dispensere for dette med max. 1 år ad gangen.

Stk. B4

Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timer/lektioner inden for de sidste 3 års periode (og mindst 10 timer om året), dog kan bestyrelsen og/eller supervisionsudvalget dispensere fra dette krav med max. 1 år ad gangen.

Stk. B5
Medlemmet kan højst oppebære sit B-medlemskab i 4 år. En enig bestyrelse kan efter skriftlig ansøgning, dispensere for dette i særlige tilfælde, dog max. 1 år ad gangen.

Såfremt efteruddannelsesbetingelserne ikke er opfyldt og der ikke er bevilget dispensation, fører det til eksklusion.

Studie-medlemmer

Stk. S1

For at blive optaget som studie-medlem kræves, at akupunkturuddannelsen er påbegyndt på en godkendt skole.

Stk. S2
Studie-medlemmer kan højst være S-medlem i 5 år, og skal senest 6 måneder efter studiets afslutning overgå til A- eller B-medlemskab eller udmeldes.

Stk. S3
Studie-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, men er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

Passiv-medlemmer

Stk. P1

For at blive optaget som passiv-medlem kræves, at man er indforstået med foreningens formål og tidligere har praktiseret akupunktur i minimum 2 år, og ikke praktiserer akupunktur, medens man er P-medlem.

Stk. P2
Passiv-medlemmer har adgang til foreningens arrangementer, medmindre bestyrelsen misbilliger dette. P-medlemmer er ikke valgbare og har ingen stemmeret.

Stk. P3

Man kan oppebære P-medlemskab, såfremt man allerede er A-medlem hos DA og kan frembringe bevis for orlov, sygemelding eller pensionering. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for andre årsager.

Æresmedlemmer

Stk. Æ1

Et A-B- eller P-medlem, der igennem flere år, på ganske usædvanlig måde, har gjort sig fortjent til en sådan påskønnelse, kan udnævnes til Æresmedlem af Danske Akupunktører.

Stk. Æ2
Udnævnelse til æresmedlemsskab kan ske ved en ordinær generalforsamling, med mindst 2/3 af stemmerne.

Stk. Æ3
Forslag til æresmedlemskab skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før en ordinær generalforsamling.

Stk. Æ4

Æresmedlemmer er fritaget for kontingent, men har samme pligter og som A-medlem.

Stk Æ5
Et æresmedlemskab er livsvarigt, og kan kun fratages på en ordiner generalforsamling med 2/3 af stemmerne, eller hvis medlemmet udmelder sig.