Regler for god klinisk praksis

Regler for god klinisk praksis er deregler medlemmerne for Danske Akupunktører skal efterleve for god klinisk praksis. Nogle af reglerne er dikteret og fastsat af Sundhedsstyrelsen mens andre er regler som fremgår i vedtægterne.

§5 Medlemspligter og regler for god klinisk praksis

Stk. 1

Ethvert medlem af foreningen har pligt til at overholde gældende lovgivning og foreningens vedtægter.

Stk. 2
Ethvert medlem har pligt til at overholde foreningens påbud.

Stk. 3
Ethvert A- og B-medlem har pligt til at have en lovpligtig erhvervsansvarsforsikring gennem foreningen.

Stk. 4
Ethvert medlem som anmelder sager til foreningens forsikringsselskab, skal samtidig skriftligt og detaljeret informere Etisk Juridisk Nævn, såfremt sagen på nogen måde involverer udførelse af terapi eller behandling.

Stk. 5

Ethvert A-, B- og Æ-medlem har pligt til at vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

Stk. 6
Alle A-, B- og Æ-medlemmer har pligt til at henvise til hospital/læge og/eller anden terapiform, hvor dette må anses for indiceret.

Stk. 7
Ethvert medlem har pligt til rettidigt at indbetale kontingent, som er senest den 10. januar årligt. Såfremt medlemmet undlader at betale rettidigt, kan medlemmet overføres til B-medlemskab.

Stk. 8
Ethvert medlem har pligt til at holde sig orienteret om sociale- og sundhedsmæssige forhold.

Stk. 9
Foreningens medlemmer skal arbejde for, at akupunkturen udbredes uden hensyntagen til andre faglige kvalifikationer end de akupunkturfaglige.

Stk. 10
Medlemmer og medlemsansøgere skal have en aktiv e-mail adresse, og søge informationer på foreningens hjemmeside.

Stk. 11

Ethvert A- og B-medlem skal føre optegnelser over deres behandlinger af den enkelte patient, herunder indikation samt den behandling og den information der er givet til patienten. Det er for medlemmets egen regning såfremt optegnelserne kræves oversat til dansk.

Stk. 12
Medlemmerne skal udøve deres gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt og udvise faglig omhu og respekt for patientens individuelle behov og integritet, samt kun gøre brug af midler og metoder som er forsvarlige, og som de er kvalificerede til at benytte. Pligten går forud for rettigheden efter jfr. § 6, stk. 1.

Stk. 13
Medlemmerne har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger om private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de gennem deres faglige virke får om deres patienter.

Stk. 14
Medlemmerne skal sørge for gode kollegiale forhold, og behandle kollegaer og andre behandlere med respekt.

Stk. 15
Medlemmerne skal give patienterne saglig og nøgtern information om behandlingen, og de forventninger patienten kan have hertil, herunder ikke love helbredelse eller fremkalde unødig sygdomsangst.

Stk. 16
Medlemmerne må ikke fraråde en lægeordineret behandling eller benytte behandlingsmetoder, som det er forbeholdt bestemte autoriserede sundhedspersoner at anvende.

Stk. 17
Medlemmet skal på patientens foranledning oplyse om indholdet af journalen i overensstemmelse med forvaltningslovens bestemmelser om aktindsigt samt persondataloven.

Stk. 18
Medlemmerne må kun anvende godkendte sterile engangsnåle.

Stk. 19
Medlemmerne har pligt til at opdatere deres personlige side og sørge for, at der bliver indskannet dokumentation for uddannelse og efteruddannelse. Dokumentationen for uddannelse og efteruddannelse skal indeholde antal timer/lektioner for det gennemførte.

Har du nogle spørgsmål?

Står du og har nogle spørgsmål til os? så er du mere en velkomme til at kontakte os via denne kontakt formular, og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.