Hej Alle!

Så er de her – de nye retningslinier for hvordan vi skal forholde os når vi åbner op igen

Retningslinjer om ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv med hen- blik på en ansvarlig genåbning af Danmark i lyset af udbruddet af COVID- 19

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes hverdagsliv, for dansk er- hvervsliv og for danske arbejdsplader. Regeringen har taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet. Danskerne og dansk er- hvervsliv har fulgt myndighedernes anvisninger, og initiativerne har indtil videre haft den ønskede effekt.

Det er derfor muligt og ansvarligt at udvide den gradvise genåbning af Danmark med yderligere sektorer. Konkret sker der nu en genåbning af liberale serviceer- hverv, der ved bekendtgørelse har skulle holde deres lokaler lukket, herunder tato- vør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fy- sisk kontakt til kunder og solarier. Ligesom der åbnes for praktisk køreundervisning i skolevogne, der også har være lukket ved bekendtgørelse.

Forudsætningen for genåbningen af Danmark er dog, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har ar- bejdsgiverne inden for de liberale serviceerhverv et stort ansvar ift. at sikre, at der på de pågældende arbejdspladser er taget initiativer til at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.

De liberale serviceerhverv kan fra 20. april 2020 igen åbne deres virksomheder for kunder. En væsentlig forudsætning er i den forbindelse, at arbejdspladser og lokaler indrettes på en sådan måde, at risikoen for smittespredning minimeres. Dette er særligt relevant i en række liberale serviceerhverv, hvor der i en normalsituation ikke kan være den anbefalede afstand mellem udbyder og kunde som følge af ydelsens karakter. Et første skridt bør derfor være at indrette arbejdspladserne og lokalerne forsvarligt og sikre, at den nødvendige kontakt til kunder kan ske på en måde, som minimerer risikoen for smittespredning. Først herefter kan der arbejdes med en genåbning af virksomheden for kunder.

I forbindelse med indretning af arbejdspladsen og lokalerne skal de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang (jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19) overholdes, herunder:

Dermåmaksimalttilladesadgangfor1personpr.4m2gulvareal,hvortilder er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 m2, kan der uanset 1. pkt. tillades adgang for 1 person. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg til væg uanset inventar m.v .

Lokalerneskalsåvidtmuligtindrettespåensådanmåde,atsmittefaremini- meres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde af- stand til hinanden.

 • Derskaliellervedlokalerneopsættesinformationsmaterialeom,atpersoner, der har symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygi- ejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundhedsstyrelsen.

 • Det skal sikres, at alle medarbejdere og andre personer, der er tilknyttet loka- lerne, overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hen- sigtsmæssig adfærd. Anbefalingerne nævnt i 1. pkt. offentliggøres af Sundheds- styrelsen.

 • Derskalsåvidtmuligtværevandogsæbeellerhåndsprittilgængeligtforkun- der og besøgende.

  Dertil bør sundhedsmyndighedernes retningslinjer samt nedenstående hensyn føl- ges med henblik på både at mindske risikoen for smittespredning og samtidig skabe tryghed for kunder og medarbejdere. Arbejdstilsynet vejleder endvidere virksomhe- derne.

  Tilrettelæggelse af arbejdet

  Arbejdetbørtilrettelægges,sådetermuligtathaveforskudte/udvidedeåb- nings- og mødetider for at undgå, at for mange ansatte er på arbejde på samme tid, og af hensyn til at nedsætte kundetætheden. Arbejdstiden skal i øvrigt tilret- telægges inden for rammerne af relevant lovgivning, kollektive overenskomster mv.

 • Arbejdspladsenskalsåvidtmuligtgennemgåsineprocesserforarbejdspladsens specifikke kundeydelser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ser- viceyder og kunde.

 • For medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe, fx gravide, anbefales det, at ledelsen i dialog med den enkelte medarbejder laver en konkret og individuel vurdering med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området.

  Indretning af arbejdspladsen

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand mellem medarbejderne og mellem kunderne, fx ved at sprede medarbejderne og kun- derne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem kundernes placering.

 • Eventuelle venteværelser eller lignende bør lukkes eller indrettes, så det er mu- ligt at holde minimum 2 meters afstand. Magasiner/blade, legetøj og lignende fjernes.

 • For praktisk køreundervisning bør der ikke være mere end én elev og én køre- lærer pr. skolevogn.

 • Eventuellekøkkener,frokoststuerellerkantinerbørindretteshensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet eller lignende med fælles redskaber, sikring af til- strækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling og afstandsmarkering ved beta- lingsstationer. Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.

 • Arbejdsgiverneopfordrestilsåvidtmuligtatinddragemedarbejderneiplanlæg- ningen af de konkrete tiltag ift. indretning af arbejdspladsen.

  Adfærd og hygiejne

  AllemedarbejdereskaloplysesomogoverholdeSundhedsstyrelsensanbefalin- ger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Side 2 af 4

 • Medarbejderne vasker hænder grundigt før og efter hver kunde, foruden på øvrige almene håndvasketidspunkter.

 • Kunder bør så vidt muligt vaske hænder eller bruge alkoholbaseret håndsprit, inden de betjenes.

 • Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller alkoholbaseret hånd- sprit tilgængeligt for alle ansatte og kunder. Der bør ikke være fælles håndklæ- der.

 • Vasketøj,somforeksempelhåndklæder,vaskesved80grader.

 • De ansatte bør, hvor muligt, anvende redskaber, der er forbeholdt den enkelte medarbejder, og arbejdspladsen skal have en plan for rengøring og desinfektion

  af fællesredskaber.

 • Der bør ske en grundig rengøring af redskaber, der har været i kontakt med

  kunden efter hver endt behandling.

 • Virksomhedenbørsikregrundigrengøringaffælleskontaktpunkter,oglaveen

  plan for rengøring og desinfektion (efter en konkret vurdering) af kontaktpunk- ter, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændre, lyskontakter, bordover- flader, behandlingsrum, kasseapparater, dankortterminaler, computere og tab- lets, som hyppigt berøres af mange.

 • Toiletter(bådekunde-ogmedarbejdertoiletter)rengøresgrundigt(efteren konkret vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være vand og flydende sæbe til rådighed. Der bør ikke være fælles håndklæder.

 • Dersikresrengøringafdenenkeltearbejdsstation,nårenmedarbejder/kunde forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder/kunde skal overtage denne.

 • I forbindelse med praktisk køreundervisning, bør de anvendte køretøjer, her- under køretøjer på lukkede pladser, rengøres grundigt hver gang et køretøj overdrages til en anden underviser eller elev.

  Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte bør ikke møde på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19. Ansatte må efter et sygdomsforløb først møde på arbejde igen 48 timer efter symptomer er ophørt.

 • Ansatte,hvisfamilieharsymptomerellerersmittede,skalfølgeSundhedssty- relsens retningslinjer for ”nære kontakter”.

  Informationsindsats

  DeropsættesinformationsmaterialeomCOVID-19,herunderteksttilkunden om, hvornår man ikke er velkommen og forventninger til de ansatte og kun- derne fsva. hygiejne, afstand mv.

  I det omfang det er muligt, anbefales de liberale serviceerhverv endvidere at over- veje:

 • At alle indledende samtaler, kontakter m.v. foretages på afstand, og den uund- gåelige tætte kontakt reduceres i tid og omfang, samt afbrydes når der ikke længere er behov.

 • At hvor tæt kontakt er uundgåelig, skal særligt længerevarende ansigt-til-ansigt kontakt undgås. Det kan f.eks. ske ved at tatovøren, der skal skuldertatovere,

Side 3 af 4

beder personen vende ansigtet bort og man kan sidde forskudt. Hos f.eks. fri- sører eller massører kan man bede kunden vende hovedet nedad på briks eller udføre hårklipning fra kundens ryg.

 • I situationer, hvor ansigt-til-ansigt kontakt indenfor 2 meter ikke kan undgås, kan opsætte en fysisk barriere mellem personale og kunde/klient. Hvor muligt kan dette være en skærm af plastic eller glas, fx ved en betalingsdisk eller hvor der skal gives tæt kundevejledning. Hvor det ikke er muligt, fx ved kosmetisk behandling i ansigtet, kan personalet evt. anvende et ansigtsdækkende visir. Dette kan især overvejes ved ansigt-til-ansigt kontakt af over 15 minutters va- righed, som f.eks. ved udførelse af ansigtsbehandlinger, eller hvor opgavevare- tagelsen indebærer korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange for- skellige personer på en arbejdsdag, som f.eks. ved blodprøvetagningsambula- torium.

 • Opfordringtilkunderomatmødeopalene.

 • Skiltning med max antal kunder i lokalerne.

 • Afstandsmarkeringerilokalernepågulvet.

 • Opfordringtilkunderneomatbenytteheleåbningstiden,såkundernespredes.

  Virksomhederne opfordres til at planlægge, hvordan de vil håndtere en genåbning af virksomheden for kunder og ansatte med udgangspunkt i ovenstående hensyn og sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

  Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende vejlede og kommuni- kere om den faktiske udmøntning af ovenstående retningslinjer.

  Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed vil løbende identificere og kom- munikere om cases og best practices, som kan gøre retningslinjerne så praktisk an- vendelige som muligt.

  Ovenstående tiltag realiseres fra d. 20. april 2020.

Side 4 af 4

Yderligere information

Som virksomhed kan du også kontakte hotlinen for virksomheder på 7220 0034, der kan henvise til rette myndighed. Se også virksomhedsguiden.dk

Find Arbejdstilsynets informationsmateriale her Find Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Kontakt Arbejdstilsynet for yderligere vejledning om en generel forsvarlig ind- retning af arbejdspladsen på: 7012 1288.

Kontakt den myndighedsfælles hotline på 7020 0233 angående generel infor- mation om myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om COVID-19. Se også coronasmitte.dk

Håber så meget, at det er noget I vil/kan bruge når I nu skal til at klargøre åbningen af jeres klinik!

Det er noget der skal tages meget alvorligt, så læs det venligst grundigt og følg så disse retningslinier!

Bedste hilsner

Bestyrelsen