Til stede: alle bestyrelsesmedlemmer

 

1.     Velkomst

 

2.     Efterårsseminar 2019 Tema ”Kræft & Akupunktur ”. Forespørger Undervisere Akupunktør Tommy Iversen (eller evt. Keld Bruun) & offentlig støttet forening ICAK, støttet af regionerne, der vejleder kræftramte om muligheder inden alternative behandlinger.

 

Forslag til program:

ICAK formiddag

Tommy Iversen (Keld Bruun) eftermiddag

 

Mustafa Ceran kontakter ønskede foredragsholdere. Han kontakter dem.

 

Hotellet ligger klart.

 

Tilmeldinger:

Såfremt vi ikke får WooCommerce til at virke kommer til [email protected] og jeg videresender til Susanne Ehlers. Ellers over hjemmeside/WooCommerce som tidligere.

 

Priser for deltagelse sender JC til EM, som sætter tilmeldingsprocedure ud til medlemmerne.

 

9-12 ICAK

12-13 Frokost

13-16 Tommy Iversen

 

EM har kontaktet Anja iht førstehjælp og udstillere.

 

JC køber vingaver og kommunikerer med hotellet ift booking og frokost.

 

Såfremt WooCommerce ikke automatisk ligger beviser over – laver EM beviser individuelt og udleverer dem til sidst på seminaret, og medlemmer downloader selv.

                                          

3.     Datoer for vore Seminarer

Forårsseminar 2020: (17) 18+19.4

Efterårsseminar 2020 (30) 31.10

 

Forårsseminar 2021 (16) 17+18.4

Efterårsseminar 2021 (29) 30.10

 

4.     Datoer for bestyrelsesmøder på SKYPE

Tirsdag 24.9 kl. 19.30

(24.10 på efterårsseminar)

Tirsdag 26.11 19.30

Tirsdag 7.1 kl. 19.30

Tirsdag 18.2 kl. 19.30

 

5.     Kontrolbesøg ved medlemmer

 

Med reference til det vedtagne på generalforsamlingen, vil der komme kontrolbesøg ved medlemmer.

 

Dette for fortrinsvis for at bakke op om fælles forståelse for god klinisk praksis.

 

LN henviser til generalforsamlingen, hvor vi vendte en tanke om at forespørge medlemmerne, hvad de synes, der er behov for at tjekke op på; hvad skal der på ”tjek-listen”.

 

JC mener det kommer af sig selv ved besøget. Besøget er som service til medlemmet, fortrinsvis som hjælp og ikke ment som straf men som dialog, hvis/hvor der er usikkerhed og ukendte mangler.

 

Derudover vil vi tjekke op på det ud fra allerede vedkendte RAB-regler og DA medlemmets forpligtelser i forhold til vedtægterne. 

 

Mødet er ligeledes en mulighed for at møde en fra bestyrelsen og for bestyrelsen at servicere medlemmet.

 

Vi varskoer medlemmerne i plenum, når ordningen træder endelig i kraft.

 

Vi henviser desuden til paragraf 4.6 stk. 1, hvor et medlem gjort opmærksom på formulering (at det er er krav fra RAB) hvor det er ment som en henvisning til RAB-proceduren.

 

6.     Task force – inkasso

Startede i foråret med 128 ubetalte medlemmer. Nu mangler betalinger fra 8 medlemmer til trods for henvendelser. Disse ryger nu til inkasso.

 

 

7.     Arbejdsfordeling i bestyrelsen

 

Foreningens telefontid: JC mener stadig ikke telefontiden er lang nok.

 

EM mener ikke der er ubesvaret, og det er sjældent opkald, men mange mails.

 

JL mener, vi skal understøtte at det er en internetbaseret. LN mener det skal være til service for medlemmet og ikke til kunderne. Bestyrelsesmedlemmerne byder ind med antal opkald ift opkald fra medlemmerne. Disse anskues minimalt. Enighed om samme telefontid.

 

Besvarelse af medlemmernes forespørgsler: JC generelt snak i bestyrelsen, herunder er responstid og mængde ved de forskellige. LN forslag til at vi blot beder medlemmet sende mails til rette mail, for at styrke responstid.

 

CC mails begrænses internt.

 

8.     Nyt fra

 

Skoleudvalget

MC kommunikerer med skoler. Taler infrastruktur ift økonomi, strategi og fremgangsmåde ved besøg, samt ift eksaminationer. JL og MC tjekker op på liste. MC laver udkast til fremlæggelse ved besøg. Besøg vil muligvis blive fordelt på bestyrelsesmedlemmerne.

 

Sekretariat

 

EM Først og fremmest fordybet i forberedelser til Efterårsseminaret, hvor tilmeldinger og beviser fremover vil foregå udenom systemet, der for mange gange har forfejlet og fordyrer hjemmesidepraksis.  

 

EM Vi skal tilsigte at gøre proceduren for indmeldelser mere strømlinet bestyrelsen imellem.

 

LN foreslår andet opsætning i form af gæsteadgang for nyt medlem, inden endelig betaling indenfor en tidsbegrænset periode – for at give medlemmet mulighed for at sætte uddannelsespapirer op inden de betaler, og er endelig godkendt. Hvis de ikke ligger papirer op inden tidsfrist, slettes de automatisk. Dette følges op af automails internt til bestyrelsen. JL og LN følger op på det rent IT mæssigt.

 

Supervision

Se forrige punkt

 

IT

JL. har vejledt de medlemmer der har kontaktet ham omkring opdatering af medlemsprofil og efteruddannelse, at alle skal vente indtil den nye hjemmeside er klar.

Der er mange skoler, også PA-skoler som ikke ønsker samarbejde, får lagt deres kurser op på DA- hjemmesiden.

 

Økonomi     

JC. Susanne Ehlers, vores revisor er ved at tage over for kasserposten. JC tager kassererposten indtil da. Halvårsregnskabet skal være færdigt til efterårsseminaret. Susanne er pt ved at lave regnskabet.

 

JC aftalt med Mike/tidligere IT-support at han betaler det sidste i oktober måned i forhold til uopfyldt arbejdsopgaver i henhold til aftale.                   

                                          

 

9.     FDZ

 

Bestyrelsen taler formål og forventningsafstemning i forhold til mulig fusion eller paraplyorganisation.

 

Ved fusion, lukker begge foreninger og åbner fælles på ny.

 

Paraplyorganisation kan være med fælles sekretariat, blad og aktiviteter, seminarer mm.

 

DA behøver ikke at være den største forening, men bedste og med flest interessante tiltag.

 

Bestyrelsen fik til generalforsamlingen 2019 Carte Blanche fra medlemmerne til at finde mulig ordning, der kan komme op til valg på næste generalforsamling.

 

Bestyrelsen løber dagsorden fra FDZ igennem til i morgen.

 

 

10.  Lægernes holdning til Akupunkturen? – Hva’ gør vi her?

 

Jan L. synes ikke vi bør gøre noget. Han mener det kan ende i mudderkastning og dårlig stemning mellem de forskellige organisationer. Selvom der måske er et ønske blandt nogle medlemmer i at være synlig i denne sag, mener bestyrelsen ikke at arbejdet stemmer overens med udbyttet.

Jens Chr. Spørger om det vil være en ide, at gøre Sundhedsordfører Rasmus Langhoff og Sundheds og Ældre minister Magnus Heunicke opmærksom på, at vi er nogle foreninger der gerne vil gå i dialog omkring lægeforeningens beskyldninger / RAB forordningen / Styrelsen for Patient Sikkerhed. Det bakkes op bestyrelsen.

 

11.  Vores ”nye” hjemmeside

 

JL har fulgt op på hjemmeside mangler i samarbejde med nye hjemmeside udbyder. Der er lavet en aftale at hjemmesiden er klar og kan gå live inden udgangen af august.

Lars N og Jan L aftaler et møde med udbyderen om snarest, at blive undervist i alle back-end funktioner således vi kan vejlede medlemmerne bedst muligt fremadrettet.

 

12.  Eventuelt

 

Mail fra Kinesiologiforeningen

 

JC sender svar til kinesiologiforeningen.

 

Pensionsrådgiver Magnus Ginnerup indbydes til at deltage til DA’s efterårs seminar, hvor han kort kan præsentere et oplæg omkring pensionsordninger for selvstændige. Herefter lægges det op til, at han har en stand hvor det enkelte medlem kan søge råd og vejledning.

 

Grafisk arbejde logo

 

EM har rykket Grafiker igen for svar med endelig deadline.

 

 

13.  Afslutning