Referat af Danske Akupunktørers GF 2019

 

Dagsorden – DA Generalforsamling den 6. april 2019:

Sted: Comwell Middelfart

Tilstede: 65 medlemmer heraf 1 medlem der ikke kan stemme.

Dirigent: Susanne Diekema

Referent: Anja Kofoed Larsen

Bestyrelse:

Jens Christian Kristiansen

Jan Lasota

Lars Nielsen

Else Møller

Mustafa Ceran

Stemmetæller: Iben Klausholm, Bente Repstorck

 

Formandens beretning

Også i år har det været noget af en rejse vi i bestyrelsen har været på!

I flæng skal nævnes konstituering af bestyrelsen, møde med PA’s i formand i Viborg, besøg på samtlige skoler, forhandlinger med forsikringsselskaber, (ny) hjemmeside, årligt møde i RAB- foreningerne, ny brancheforening, besøg hos Sundheds og Ældreministeriet, høringssvar fra Sundheds – og Ældreministeriet, Efterårs-seminar i Korsør, møde omkring eventuel ny fusionspartnere, og så endelig vores Forårsseminar her i Middelfart.

 

Men også i år ønsker jeg at starte med det mest iøjnefaldende, nemlig status omkring vor egen forening – sidste år havde vi omkring 400 medlemmer, fordelt over A- , B- , Sa- , S- , P- og endelig Æ-Medlemmer. – Det var da meget godt, eller? Ved en nærmere gennemgang af medlemslisten, (der øjensynlig ikke var ført ajour gennem flere år) var der mange der var holdt op, nogle der var døde, nogle igen der var flyttet til andre foreninger, så ja det var ikke det helt rigtige billede af vores medlemsantal.

Nu ser det jo ud på en noget anden måde – Efter at bestyrelsen minutiøst har gået medlemslisten igennem, har vi knap så mange, som vi troede, både fordi folk ikke har betalt for medlemsskabet, og fordi man ikke har sin efteruddannelse på plads med de fornødne 52 timer over en 3-årig periode, mere herom senere! – Når man så hertil lægger, at vi jo også har fået en ny brancheforening ”Sundhedsfaglige Akupunktører”, der har optaget en lang række af vore medlemmer (alle SA-erne) – Dakoba, der har opslugt en lang række af medlemmerne også, – PA der har sat sig på alle ETCMA færdiguddannede akupunktører, samt DAU der også har taget nogle medlemmer, og endelig er der ret så mange, der har ønsket at stoppe p.gr.af alder– så ja, det har været lidt ”op ad bakke” det sidste år, men vi er stadig en brancheforening, der har nogle helt fantastiske medlemmer, og vi er 277 stk. af slagsen, der alle er blevet blåstemplet af Supervisionsudvalget, hvilket Lars vil komme tilbage til i sin beretning.

Kommer lige tilbage til:

 1. hvad vi kan gøre
 2. hvilke tiltag der er på vej
 3. hvor store vi ønsker at blive

 

Ad 1.             I erkendelsen af, at vi har haft denne negative udvikling i vores medlemsantal, ja så har vi gjort os nogle overvejelser over, hvordan vi kan sikre Danske Akupunktører en fremtid med fuld fart på. Vi i bestyrelsen har været inde og se på vedtægterne, er kommet med forslag til ændringer til kravene for at blive medlem af foreningen (kommer vi tilbage til under ”forslag til vedtægtsændringer”)

 

Ad 2.             Derudover har bestyrelsen været inde og arbejde med at simplificerer tingene i foreningen, her er der bl.a. lagt en lang række videoer ud over, hvordan man skal forholde sig i de forskellige situationer. Der kommer en mere struktureret hjemmeside, der kommer tiltag til at gøre foreningen mere kontaktbar, der vil også ske noget indenfor kassererposten osv.

 

Ad 3.             Vi har gennem det sidste halve år arbejdet på at finde en eventuel partner, der sammen med os, kan få løftet Danske Akupunktører!

Vi kan i første omgang blive omkring 700 medlemmer, men her behøver det ikke at stoppe, hvis vi i Danske Akupunktører vil, ja så kan vi blive en af de mest betydende foreninger i Danmark – mere herom senere, jvnf. dagsordenen!

 

Men først og fremmest, og vanen tro, mit årlige møde med PA’s formand Henrik Reinholt i Viborg. Jeg tog til Viborg for at snakke med Henrik om det nye år og hvad vi kunne gøre hver for sig, og ikke mindst sammen, for at komme videre i branchen? Her fremgik det med al tydelighed, at Henrik Reinholt ikke havde nogen som helst interesse i at samarbejde de to foreninger imellem, og det havde resten af PA heller ikke – de var langt videre og havde ikke lyst til at bruge mere tid på os.

Da jeg spurgte ind til skole-samarbejdet, var svaret her ganske klart – PA ønskede ikke længere at bruge tid på dette emne, men vi kunne da måske godt prøve at samarbejde på andre områder – hvilke kunne han dog ikke komme i tanke om!

Dette var nok ikke lige det svar, jeg havde forventet – En total afvisning!

 

Så blev vi så kloge – Mustafa Ceran og undertegnede besluttede os så for at besøge samtlige skoler, hvilket var en rigtig god ide! Alle var meget positive og mange gav udtryk for at de ikke havde regnet med en handlig, der stoppede samarbejdet! – Mere herom, når Mustafa holder sin beretning.

Det sidste i den forbindelse var, at vi for 2 uger siden sendte PA’s bestyrelse/ Henrik Reinholdt et forslag til, hvordan vore respektive medlemmer skulle få lov til at få et sandt billede af, hvorfor de 2 foreninger ikke er kommet videre med en fusion.

Her var det meningen, at jeg skulle møde op til den PA’s GF, for her at blive forhørt/afhørt af PA’s medlemmer, der på denne måde vil kunne få det sande billede. Dernæst skulle Henrik så møde op til vores GF og stille sig til rådighed for spørgsmål fra vore medlemmer, således at vore medlemmer også på denne måde ville få det ”sande” billede af, hvorfor det ikke kan lykkes! – Men jah, dette lykkedes heller ikke, Henrik/PA’s bestyrelse ville ikke denne gang – til trods for, at jeg var blevet opfordret til dette tiltag fra nogle af PA’s egne medlemmer, hmmm!

Lige med hensyn til den manglende interesse og lyst til en evt. fusion, så har det jo medført, at vi ikke har den fornødne gennemslagskraft overfor Sundhedsministeren samt Styrelsen for Patientsikkerhed, at vi ikke længere kun er 3 brancheforeninger men nu 4, at vi ikke har fået en autorisation (endnu) som vore kolleger i Portugal, eller som Osteopaterne, så det kan man jo så fundere over.

 

Så har der været forhandlinger med forskellige forsikringsselskaber, heriblandt Top Danmark, Tryg og de selvstændiges forsikringsselskab! Efter flere møder og ikke mindst hårde forhandlinger, blev det til Top Danmark (igen) I øvrigt kan man gå ind på hjemmesiden under ”Akupunktører” og her se og læse forsikringspolicen, så man er helt klar over, hvad forsikringen dækker! Det var i øvrigt Thomas Borgå, der bad om, om policen ikke måtte komme op på hjemmesiden, tak for det Thomas!

 

Så kommer jeg til hjemmesiden!

Aller først tusinde tak til alle for jeres overbærenhed i denne forbindelse – det har så sandelig været op ad bakke h e l e året, og den samlede bestyrelse har været ved at ”gå i spåner” over, at det bare ikke kunne lykkes at få den hjemmeside op at køre ordentlig – så ja først og fremmet stor tak til jer for jeres langmodighed og dernæst en stor tak til bestyrelsen for den kæmpe indsats, I har lagt for dagen her!

I vil høre meget mere til hjemmesiden, når Jan holder sit indlæg om dette.

Også i år har vi haft et fælles møde med de andre RAB-foreninger, og her kom det igen frem at alle havde hver deres problemer – nogle gik på hugst hos hinandens medlemmer og andre overvejede om man overhovedet skulle blive ved som forening osv. Der var en generel misstemning til stede under mødet, lige i parentes bemærket så var Henrik Reinholdt der ikke i år, han anså det vel ikke for særlig vigtigt (længere)

Vi i DA (Mustafa og undertegnede) var meget spørgende og fik en masse gode informationer omkring den enkelte forening, der var især en forening der var meget beredvillig til at svare på vore spørgsmål og til selv at spørge ind til DA, nemlig FDZ (forenede danske Zoneterapeuter) – meget mere herom senere.

 

Som nævnt ovenfor, ja så har vi jo fået endnu en brancheforening indenfor Akupunktur, så nu taler vi ikke længere med 3 stemmer overfor myndighederne og medierne, men med 4 stemmer!

Gad vide, om det overhovedet giver nogen slagkraft?

Den nye brancheforening, ”Sundhedsfaglige Akupunktører”, er jo startet op af kendte ansigter i DA, nemlig Betina Dyring-Andersen, Charlotte Gregersen og Christian Westergaard!

Denne nye forening har, bemærkelsesværdigt nok, evnet at få de fleste af Danske Akupunktørers SA- medlemmer med over i den nye forening?

Disse 3 har på denne baggrund startet den nye forening. Om det er en god eller en dårlig ide må være op til den enkelte, men det giver endnu mindre slagkraft overfor medier og overfor myndighederne, det er sikkert.

Vi vil fremadrettet holde øje med dem og deres udvikling.

 

Besøg hos Sundheds og Ældreministeriet var vi blevet indbudt til, da vi jo var nogle af dem, der havde været ude med rettelser til det første lovforslag. Til mødet var der ud over Danske Akupunktører DAU (Dansk Akupunktur Union og PA – Derudover var der 2 fra Styrelsen for Patientsikkerhed og endelig 2 fra ministeriet – her kom det frem at man nu var ved at lægge sidste hånd på det endelige lovforslag, og at de lige ville påpege, at der var lagt et kursus ind som et krav for, at man måtte bruge ”nåleakupunktur i Thorax området” – ”der stilles et kursuskrav til den behandler, der ønsker at udgøre behandling med nåleakupunktur på brystkassen”

 

Svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på lovforslag omkring ”Akupunktur i Thorax”, ja så er det lykkedes for Danske Akupunktører at stoppe ideen om, at det kun var læger, der måtte stikke i Thorax!

Vi var den eneste, og er den eneste, det har tilladt os at kritisere Sundhedsministeren for et ikke særlig gennemarbejdet lovforslag, hvorfor det jo heldigvis også er blevet ændret til, at vi også (fortsat) må stikke i Thorax og vi har ovenikøbet fået gennemført, at alle skal have et 3 dages kursus i ”Nåleakupunktur i Thorax-området” – Hvornår det kommer og hvem der skal afholde disse kurser, er på nuværende tidspunkt endnu ikke besluttet, men at alle skal gennemgå kurset er sikkert. – Når vi får svar på ovenstående, vil I høre nærmere!

 

Og ja så er vi kommet til vores Efterårsseminar i Korsør! Efter de tilbagemeldinger, vi fik tilbage (det udleverede spørgeskema), ja så var folk rigtige glade for seminaret! Svarene var ret entydige, og man var især tilfreds med kurset med Nigel Ching! – Så ja, vi fortsætter jo også idag og i morgen med Nigel Ching, så vi har lyttet og forstået!

 

Nu ikke mere fra formanden andet end at jeg og bestyrelsen håber på, at I og vi må få et fantastisk seminar, en dejlig gallaaften og hyggeligt samvær.

Tak for jeres opmærksomhed

 

Etisk juridisk nævn

JC holder beretningen. Der har været en i nævnet. Det har ikke fungeret. Henvendelse har sendt til nogle men ikke kommet videre. Vi står med nogle sager som rådet skulle have gjort noget ved. JC har taget over. Vi har varetaget medlemmernes interesser der har haft brug for hjælp selvom vi ikke har et råd nu.

Supervisions udvalg v. Lars Nielsen

Det har været et udfordret år for supervisions udvalget. Da jeg blev valgt sidste år af

generalforsamlingen, troede ikke at det ville trække de timer det gjorde. Jeg havde forventet at

der måske lå en drejebog på hvordan supervisions udvalget havde arbejdet tidligere… jeg blev

klogere.

Da jeg fik adgang til vores it-platform, kunne jeg konstatere at der var mange som ikke havde

deres ting på plads, De viser sig at mange af vores medlemmer, delvis selv opfundet div. Kursus.

De blev heldigvis fanget ved gennemgang, men Medlems antallet er meget godt afspejlet ved at vi

har gennemgået alle medlemmer.

Da vores tidligere medlems database ikke kunne overføre alle data`er, blev vi nødsaget, at

kontakte alle medlemmer med hensyn til efteruddannelse.

Det medførte desværre en masse uro med sig… men det vidste sig faktisk at være en god ting

trods alt, Jan og jeg har haft mange dialoger med medlemmerne og når vi fik snakket om de IT

mæssige problemer der havde været, var der faktisk stor forståelse overfor problemet.

Som noget nyt ønsker bestyrelsen at Supervisions udvalget ønsker også at udføre kontrol besøg, i

fremtiden. Derfor er det planlagt at besøge 7-10 klinikker årligt. Udføre kontrol omkring nåle, mv

og snakke jer medlemmer om de udfordringer der er i hverdagen i jeres klinikker, som foreningen

kan være behjælpelig med. Samtidig med at udvise overfor de offentlige myndigheder at vi ønsker

at kontrollere os selv.

Til sidst vil jeg gerne sige til alle medlemmerne for at hjælpe os i bestyrelsen, igennem en svær tid

med STORE it-problemer. Så derfor TAK!

 

Forskningsudvalget: v. Lars Nielsen:

Det kan gøres meget kort, da jeg som formand for både supervisions udvalget og forsknings

udvalget, har jeg prioriteret at bruge tiden på Supervisions arbejdet.

Men heldigvis har Gert Karlson været behjælpelig med at dele artikler, som er blevet lagt op på

hjemmesiden.

Forsknings udvalget ønsker egentlig at flere af vores medlemmer, kunne komme med forsknings

artikler indenfor vores område, det ville være en rigtig stor hjælp. De kan til enhver tid sendes til

foreningen via mail til forsknings udvalget. De blive lagt op på hjemmesiden, til gavn for alle

medlemmerne.

 

Skoleudvalget v. Mustafa Ceran

Det 1. år:

Skoleudvalget:

Først og fremmest vil jeg også gerne på vegne af hele bestyrelsen byde jer velkommen til Danske Akupunktørers generalforsamling.

Det 1. år har været ret hårdt, da jeg fik en post, der nærmest ikke havde hoved og hale og det var svært, at fastlægge, hvor man skal starte med at komme i gang.

Skolesamarbejdet har været meget svært at komme i gang med, da vi skulle have et samarbejde, der var lagt helt ned.

Jeg og Jens Christian har haft møder med forskellige skoleledere, der i øvrigt gik fint. Nogle har været ekstrem svære overhovedet at komme i kontakt med.

Men det har været utroligt spændende at arbejde for foreningen.

Vi har nu åbnet op for en dialog med skolerne og det ser ud til at fortsætte, så vi kan ende med den endelige samarbejde mellem skolerne og DA.

Resultat:

Endelig aftale med 2 skoler og resten åbner sig mere og mere, så det lover godt for fremtiden.
Vi har fået en kommunikation i gang med skolerne og det er det vigtigste.

Udvikling:

En del op og nedture, men vi insisterer på et resultat og et samarbejde med skolerne.
Jeg som skoleudvalgsformand er ivrig og beslutsom på at fortsætte indtil jeg har det færdige resultat til et fuldt samarbejde, der gavner både skolerne og DA.

ETCMA:

Der har været et ret stille år på det område. Jeg har haft skypemøde med den kommunikationsansvarlige ( Roberto Texeira )for ETCMA, hvor jeg bla har repræsenteret den nye bestyrelse samt mig selv som ETCMA ansvarlig.
Der skulle have været en stor konference i Paris Maj/juni 2018, som dog blev aflyst.

Konklusion:

Bekymring for ny tilgang af medlemmer og ser bekymret på fremtiden på dette område, da der ikke er kommet nye ETCMA medlemmer til DA.
Dog er jeg forhåbningsfuld, hvis bestyrelsens vedtægtsændring om også at kunne optage RAB-akupunktører vedtages, da det er en kæmpe nødvendighed for DA ´s overlevelse i fremtiden.
Det er nemlig sådan, at vi faktisk ikke kan bruge ETCMA kravene til noget som helst på nuværende tidspunkt.
Skulle vi gå hen på et tidspunkt og få en autorisation ligesom osteopaterne, så vil der være en 5 årig overgangsperiode og der kan man alligevel nå at komme op på ETCMA niveauet.
Det er også et krav fra de fleste skoler, da de mener det er svært at tiltrække studerende pga, at uddannelsen bliver længere og dyrere.
Så vi er simpelthen nødt til også at kunne optage akupunktør med gældende RAB krav

 

Tak:

Jeg synes vi har fået et rigtigt godt team i bestyrelsen.

Et team, der er samarbejdsdygtig, hjælpsom og målrettet for at sætte DA på en endnu større scene, når der snakkes akupunktur i DK.

Tak til alle medlemmer af DA og især dem, der er mødt her til den årlige GF for at have vist forståelse og empati for nogle af de problemer bestyrelsen ikke selv har været herre over.

M.v.h Mustafa Ceran Skoleudvalget i DA

 

Arrangementsudvalget v. Else Møller

Af foredrag det forgange år kan nævnes Nigel Ching til Efterårsseminaret, som trak mange og leverede et virkelig godt og brugbart foredrag.

Derfor inviterede vi per opfordring fra mange medlemmer Nigel – igen – til dette forårsseminar.

Tak i øvrigt for den feedback vi fik fra jer medlemmer ift ønsker til foredragsholdere. Af andre ønsker til dette seminar var Master Tung/Dr. Tan hvorved Michael i dag har været på banen.

Et andet ønske var Meridianafbalancering, som leveres af Claus Sørensen i morgen.

I aften vil vi forsøge at leve op til sidste års Galla, hvor vi igen i år er heldige at have Anja med humor og ekspertise igen i år til at afholde en skøn aften.

 

Sekretariatet v. Else Møller

Sekretær:

Som sekretær har det også været primært learning by doing – ingen manual.

Jeg overtog begge poster rummede det virkelig mange udfordringer, herunder med at rode op i en medlemsdatabase, hvor bl.a. medlemmers navne ikke fremgik på søgninger. Vi har også fundet mange medlemmer der har været meldt ud, ikke har stået med rigtig eller ikke fyldestgørende medlemsdata.

I forhold til medlemsdata tillader jeg at pointere vigtigheden i at i opdaterer jeres personlige oplysninger under jeres medlemsprofil.

 

I starten var der meget stille på mails fra jer, men det var da desværre på baggrund af fejl i vores mailsystem, hvilket vi i bestyrelsen tilfældigt fandt ud af til vores møde under sidste efterårsseminar. hvorved mange ikke havde fået svar på deres spørgsmål helt tilbage i foråret 2018. Da vi i bestyrelsen selv før løst det den dag, strømmede der omtrent 70 ubesvaret mails ind i vores indbakke, som vi besvarer inden for de næstkommende dage.

 

Desværre har meget at det overordnede berørt jer, og det beklager vi og takker også her for jeres tålmodighed og forståelse.

For at optimere en masse fremadrettet, har vi i bestyrelsen i løbet af de forgangne år startet en Dropbox, hvor guidelines, skabeloner mm samles i et fælles drev for nuværende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer.

Derudover har vi været minitiøst igennem vedtægterne for at sikre rettigheder og forpligtelser, og retlinethed samt for at kunne stå stærkt som foreningen over for Styrelsen for Patientsikkerhed, der i øvrigt skal modtage vedtægtsændringer og referat af generalforsamlingen hvert år!

Som interaktiv forening er der lagt op til at primære kontakt foregår over mails. Medlemstelefonen er som vanligt åben tirsdage og torsdage kl. 11-12. Skulle det ske, at I ikke kan komme i kontakt med mig, så skal I gerne ligge besked om hvornår I kan kontaktes og jeg vil svare jer da. Og ellers bestræber jeg mig, ligesom den øvrige bestyrelse i at svare hurtigst muligt.

 

Godkendelse af beretningerne hver især.

Formandens beretning: Inge eksholm; Tak for jeres store arbejde. Thomas Borgå: Hvornår kan vi regne med at de basale funktioner virker? Er jeg overhovedet medlem?. JL: svarer: kæmpe problem. Vi har kæmpet rigtig meget med it manden. Vi har sikret at alle koder lå i DA hænder. Herefter prøver vi at være administrator. Hvor lang tid tager det.? 2-3 uger forventes hvis aftalen med ny it mand går i orden. Vi har mange medlemmer, der ikke har betalt. Folk får en kvittering, men pengene bliver ikke trukket. Det er vi meget opmærksomme på. Vi skal tage medlem for medlem, for at sikre det. JC: Selvfølgelig er du medlem J. Alle har gjort hvad vi kan. Vi ansætter et tarskforce som skal lave det. Henrik Andersen: Ved man ikke hvem der er medlemmer? Så er der problemer med hvem der må stemme. Charlotte Kurzon: Kan I ikke fyre IT manden? JL: Det er sket. Vi turde ikke fyre ham. Fordi han kunne lukke hele lortet ned. Og så havde vi været endnu mere presset. Vi har indgået forlig i dag. Nu kommer der et nyt firma, som vi håber kan klare det. Henrik Jørgensen: Jeg hører at der er 400 medlemmer 280 betalende medlemmer i 2016. 7 RAB foreninger jvf sundhedstyrelsen. Og så Edb og mike. Hvad hvis han ikke kommer med et konsulentfirma?. JC:Han har fået en anfordringsbrev og han har skrevet under. JC Der er 4 branceforeninger. Men 7 RAB foreninger.

Erik Petersen: Bestyrelsen må altså stole på medlemmerne. Jeg har fået besked om at jeg skal betale ellers bliver jeg smidt ud. JC jeg modtog selv 42 mails at jeg var meldt ud. Det er fejl i systemet. Vi beklager.

Godkendt beretning

Etisk råd

Anna Erdtner: Eksistere etisk råd eller ej? JC vi har et Etisk juridisk nævn. Men det er ikke arbejdsomt pt. 2 ud 3 opførte sig ikke etisk korrekt. Derfor har jeg pt taget over. Men vi vælger nye personer i dag. De to sager jeg nævnte, er der styr på. Henrik Jørgensen; er det i forhold til patienter eller behandling. JC en af hver.

Godkendt.

Supervisionsudvalg

Berit Lindberg: Vil godt have uddybe hvad sup skal ud og gøre: LN: Vi vil hjælpe/kontrollere om de etiske regler bliver overholdt omkring klinikkerne. Vi kommer bare på besøg. Henrik Jørgensen HJ. Det vil tage lang tid, hvis alle skal igennem. JC Det bliver en stikprøve. Else Jakobsen: er det krav at I skal ud? LN det er vores forening der vil ud. JC. Med årene indarbejder man nogle rutiner. Vi vil gerne vise ansigt. Sikre at vi er der. Vi er ikke klogere. Men sammen kan vi hjælpe hinanden. Måske er nålene udløbet, eller er der støvsuget nok. Hvad med bakterier? Måske der er ny viden, som vi kan hjælpe jer videre. Så medlemmerne kan føle at bestyrelsen vil det her. Peter Thomsen: jeg anede ikke der var udløbsdato. LN: det er limen i pakningen der går fra og derved ikke steril til sidst. Bo Stentoft (BS): hvad har I tænkt jer? JC: ringer du til SKAT om hvornår kommer du på besøg. Vi kommer uopfordret. Vi skal se hvordan klinikken er, hvordan det foregår. Vi sammen ser om det er etisk korrekt i klinikken. Vi bestiller en tid i klinikken som klient. Vi er der i 20 min. Og dette er for behandlerens egen regning. Det er ikke en trafikkontrol. Vi hjælper hinanden. BS: lav en vejledning om god klinikbrug, som sendes til medlemmerne. JC god ide. Hvem kan lave det? Vi kan ikke nå mere.

Else Jakobsen: Jeg havde besøg af datatilsynet i 2 timer. De skrev 2 dage før. Det var en god oplevelse, og så var jeg klar. Kitt Ballermann: Men hvem skal ellers kontrollerer os. Hun omtaller en artikel. Mener det er Boel der genbruger nåle. Det kunne være undgået hvis vi havde klaret det inden. Bente Repstorck (BR): synes det er helt ok. Også hvis man sælger produkter. Jeg fik besøg der tjekkede produkter m.m. Det trygt og rart. DA’s erfaring kan måske give et overblik. Iben Klausholm: Som sundhedsfaglig person betaler vi til Patientsikkerhedstyrelsen. Du skal give 4000 kr for at de kan komme ud som sundhedsperson.

Anja Larsen Kiropraktorerne i vores sundhedscenter har lige haft akredittering. Det foregik helt stille og roligt, hvor de tjekker toiletforhold, hvordan du opbevarer dine journaler og hvordan du klinisk holder din klinik. De var der for at hjælpe. Ikke for at ødelægge din klinik.

JL: Bestyrelsen skal sikre at medlemmerne overholder reglerne iflg betingelserne. Det er ikke en kontrol Vi er ikke politibetjente.

Anne Juhl Wallin: er det her vedtaget vi taler om? Nej.

HJ hvad gør sup udv hvis døren ikke bliver åbnet. LN det ved jeg ikke? Det må vi forholde os til. Ellen Nielsen: fuld respekt med dialog mellem medlemmerne. Mere det end kontrol. Vi skal have tillid til hinanden.

Anne Erdner: Hun har været igennem akkredittering. Jeg har meget forskelligt job. JC det er ikke kontrol. Vi skal stå sammen stærkere. At vi sammen gør det til FORENINGEN! Til dig Anne. Hvordan du har din journal blander vi os ikke i. Men måske gør du det på en god måde vi andre kan lære af hinanden.

Berit Lindberg: Det er Supervision ikke kontrol. Måske lave kurser om det i stedet. Det er mange ressourcer at bruge på det. Preben Steffensen: jeg blev glad over, at vi skal have besøg af bestyrelsen. Vi laver en vidensbank hos DA til glæde for os alle sammen. I kommer og besøger os. Jette Sindberg. Kanon godt tiltag. Sundh. Sty vi viser at vi tager vare på vores medlemmer. Det er ikke kontrol . Heidi Grøndlund; fint med besøg. Bedre med erfa grupper. JC jeg er enig hele vejen rundt. Vi prøver 2 år i træk og trækker viden fra det. Og hvordan man kører sin klinik. Det drejer sig om at samle viden. Og så er det signalværdien. Vi tager vare på hinanden og vi kan det her.

Beretningen godkendt

 

Forskningsudvalg: Godkendt

Aktivitetsudv: Godkendt.

Skoleudvalg: Godkendt.

Indkomne forslag.

Fra Medlem Thomas Borgå, Akupunktur-Huset Skive er der kommet følgende forslag: ”Alle relevante forsikringer, som indgår i vores forsikringspakke tegnet igennem foreningen skal være frit tilgængelige for medlemmerne på Danske Akupunktørers hjemmeside”.

”Bestyrelsen eller et udvalg nedsat af bestyrelsen eller Generalforsamlingen gennemgår de tegnede forsikringer med henblik på at sikre at vi er tilfredsstillende dækket igennem den nuværende aftale”.

TB: jeg skrev det fordi jeg synes det var svært at se betingelserne. Jeg forstår at Bestyrelsen har gennemgået forsikringerne og at vi er dækket. JC han har været har i mange år. Vi har haft forhandlet med TRYG og de Selvstændiges. Næste år håber jeg personer fra forsikringerne, kan komme og holde et indlæg på 15 min, så vi kan se om der skal være ændringer. BR: jeg har gennemgået alle forsikringerne. Jeg kunne heller ikke se hvad der var dækket. Godt TB har taget det op. Jeg kontaktede JC omkring det. BS jeg kontaktede også forsikringen. Jeg sparede faktisk en del ved at han overtog det hele. Så jeg tilkøbte lidt mere. Han havde et overblik. JC vores assurandør vil meget gerne ud til jer alle og gennemgå det med jer. Også TRYG er klar. Men jeg har holdt dem tilbage, så I ikke bliver spammet. BR: det er sundt at gå igennem. Har man ansatte er der forskel i priserne i sundhedsforsikringerne.

 

Gennemgang af regnskabet:

Medlemmer har meldt sig ud fordi de manglede undervisningstimer. Vi måtte kun optage medlemmer der var ETCMA uddannet. PA har alle skolerne. Der er ikke mange ETCMA uddannet. De er gået til de andre 7 foreninger der kan skrive RAB. Det resulterer i, at vi ikke har fået mange nye medlemmer. Der er 58 der ikke har betalt, som nævnt tidligere. Hvis man får de penge ind, er tallene lidt pænere. Jeg har været på 8 skoler, i sundhedsministeriet, PA og mere end jeg burde, og der har kostet lidt penge. Vi har haft fysiske møder 2 stk. det koster også. Men vi var nødt til at ses. Årsresultat er på minus. Men gang med 3000x 58 = 174.000kr, så er det lidt bedre. Og bliver lagt i 2019.

HJ: Vareforbrug hvad dækker det? JC Samlet omkostninger mod de indtægter der er.

EP: kan I se hvem der har betalt? JC Med det bankudtog vi har, kan vi se at der er 58 der ikke er betalt. Strike er det modul betalingerne går ind på. De overfører det til vores konto. Efter vi har gennemgået det, kan vi se de 58 ikke har betalt. Vi kan pt ikke se hvem det er. Vi finder ud af det, og spørge om medlemmet kan se om der er trukket penge på kontoen. Medlemmet har måske prøvet at betale, og fået kvittering, selvom pengene ikke fysisk er kommet. JL: det har været en kæmpe opgave. Vi vil ikke ”svine” jer til. Men kæmper for at få det til at lykkedes. JL: jeg troede det fungerede normalt. Mit kort blev heller ikke trukket. Jeg måtte gøre det 2 gange. Selve systemet har registreret at du har betalt. Det er et andet system der trækker pengene. De to systemer har ikke arbejdet sammen. Vi har siddet i utallige timer for at afværge det. Vi har fundet nogen der kan hjælpe nu. Men det skal gøres 1-1 nu. Vi prøver inden for de næste 3 uger, at få styr på det. Vi skal nok melde ud efterfølgende. BR vil godt være en del af udvalget hvis bestyrelsen mangler hjælp.

HJ: vi har halveret egenkapitalen. I værste fald får vi ikke 174000 ind. Vi har udgifter til supervison. Så står den i nul næste år. JC Ja det er rigtigt

Godkendt.

Budgettet for 2019 :

Godkendt

 

Responderer til §2 stk. 4

 

Rettelser til vedtægterne:

 

Bestyrelsen foreslår, at man retter vedtægterne til, så de svarer til nye regler. Det foreslås, at rettelserne vedtages under et.

 

 • 2 stk. 1 Fjernes: i Danmark slettes

 

 • 3 stk. 8 Fjernes: Sagsbehandling (Der er på Generalforsamlingen april 2010 vedtaget arbejdsprocedure for nævnet) – erstattes med: Nævnet arbejder ud fra den, en gang vedtagne, arbejdsprocedure

 

 • 4 stk. A2 Fjernes: Hele denne paragraf bortfalder

 

 • 4 stk. A3 Fjernes: Medlemmet skal være opdateret i førstehjælp med minimum 12 timers kursus og minimum 3 timers opfølgningskursus indeholdende førstehjælp mindst hvert 3 år. Vi accepterer kun kurser godkendt af Dansk Førstehjælps Råd   Fjernes: Ovenstående A3 er gældende til den 31.12.2016, og som besluttet på generalforsamlingen i april 2018, vil denne pasus bortfalde, og erstattes af følgende:   §4 stk. A3 (fortsat) Fjernes: (forklaringsnote vedr. §4 stk. A3, i forlængelse af supervisionsudvalget beretning, tilføjet november 2016: Det skal bemærkes, at medlemmer som har godkendte førstehjælpskurser taget før den 31.12.2015, først skal have et opfølgningskursus på min.3 timer, senest ved udgangen af det 3. år, hvor kurset er gennemgået. Denne note bortfalder senest ved udgangen af 2018).
 • 4 stk. A5 Fjernes: – i særlige tilfælde
 • 5 stk. 7 ændres til: – som er senest den 10. januar årligt. Såfremt medlemmet undlader at betale rettidigt, kan medlemmet overføres til B-medlemskab. HJ: Hvad er alternativet til den? JL: kommer i §5.7

Susanne: Et hvert medlem har pligt til at betale kontingent rettidigt.

 • 5 stk. 11 Fjernes: – kunne gøre sig forståelig på dansk og føre optegnelser på dansk over deres. (Der diskuteres om hvorvidt der må skrives på andre sprog. Sundhedsmyndighederne der kræver det. Og det er for egen regning at få det oversat, hvis det ikke står på dansk/engelsk.

 

 • 6 stk. 7 Fjernes: – hjælp

 

 • 8 stk. 5.5 Fjernes: 1 kasserer for 2 år i ulige år. Fjernes: 1 næstformand hvert år.

Jette sindberg: står der i vedtægterne at man skal være medlem i foreningen, for at være kasser? JL Nej. HJ: økonomien i det? JL jeg kan sige at det har taget så meget tid. Konsulent har vi betalt rigtig meget i år. Hvis vi holder det op imod at Susanne Revisor for 10000 eks moms. Er det billigere at vi får ekstern hjælp.

Rettelser til vedtægterne Bestyrelsen foreslår følgende rettelser til vedtægterne, da det har vist ikke at være foreneligt med foreningens overlevelse på lang sigt

 • 4 stk. A1 Minimum 300 timer i akupunkturuddannelse og 125 timer i praktik ændres til: – Minimum 250 timer i akupunkturuddannelse, således kravene for RAB altid følges. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere for dette. Mustafa C: det er også et ønske fra de fleste skoler fordi det er for dyrt for skolerne/eleverne, så de kan få flere elever. JL: jeg stod med Charlotte Gregersen og diskuterede for og imod sidste år. Jeg sagde at hvis vi ikke ændrede det, ville vi se det på 2019 regnskabet. Og det er sket. På denne måde kan vi få flere medlemmer. JC: hvis vi ikke får medlemmer ind, så er der ingen medlemmer om 4 år. De få medlemmer med ETCMA er gået til PA. Vi håber alle på en autorisation. Men det kommer ikke med 4 brancheforeninger. Hvordan skal myndighederne tage os alvorligt. I Portugal har de fået det. Der er kun 1 brancheforening. Osteopater har fået det, fordi der er 1 brancheorg. Hvis vi får en autorisation så er der indkøring på 5 år. Vi kan ikke bruge de høje krav på nuværende tidspunkt, hvis vi skal overleve. HJ: jeg har været med til ETCMA indføring. PA har fået mange nye ETCMA medlemmer. Hvis vi ændre det, har vi ikke samme betingelser for fusion med PA.

Bente Repstork: jeg var med Henrik dengang. Men de gik i Dakoba. Men fordi der står minimum 250 kan de jo sagtens have flere timer. JL; Charlotte G som modargumenterede lavede kort efter sin egen forening, hvor man ikke skal være ETCMA. TB: hvis vi vedtager dette her, bliver vi en ”andenrangsforening”. Og det er lidt træls at være medlem af en forening med lave krav. Anne Juhl: Jeg har været i PA tidligere og bekræfter rygtet at vi er dårligt uddannet.

Iraj Hogcini: Dengang jeg var uddannet var det 10 timer. Hvis man skærer ned. Hvorfor har PA flere?

Charlotte kurzon; Jeg synes det er forkert. Vi skal ikke pege fingre af hinanden. JC: PA rygter om DA. Har vi ikke de samme optagelseskrav. Hvordan kan vi så være dårligere? Til CK vi har 52 timers efterudd. PA har 48. Vi er ikke dårligere. BR: nu har fået skolerne med ind over. Hvis kravene ændres hos os, kommer der nok flere fra Dakoba. Claus Duedam: ændringen laves for at foreningen overlever. Peter Thomsen: Kan vi ikke være ligeglade hvad PA siger? Vores patienter ved det alligevel ikke. JL: vi peger ikke fingre af NOGEN. Som Peter siger, vi vil godt bestå. Mc: der bliver uddannet for få ETCMA og PA har aftaler med de skoler. Derfor ryger de den vej. Flere skoler vil kunne blive optaget efter denne ændringer. HJ: der er mere samarbejde mellem skolerne. I modsiger lidt jer selv. Peter Thomsen. Kan man ændre indgangskravene som ny ankommende? JC: til Henrik J. det er ikke modsat rettet. Vi skal være en forening som er lydhør og som bliver hørt. Ellen: kan I ikke slette timerne i vedtægterne, hvis blot kravene følges.

3 stemmer imod vedtægtsændringen

Godkendt

 

 • 4 stk. A1.2 Som medlem af DA kan man ikke samtidig være medlem af nogen anden brancheforening indenfor akupunktur. HJ: hvad er argumentet for det? Jeg kender flere der er dobb. Medlem. JC: sådan som PA bestyrelse. Hvis vi har medlemmer der medlem af begge foreninger, og så sammenlignes vi med PA. Anne erbland. Vi skal ikke være så fine. Frank; så skrider jeg!!! HJ: har vi råd til at lave det her. ? Hvor mange medlemmer er det her? JC 7 personer. Else Møller. Det er velmenende forslag til afstemning. JL: er det nødvendigt at være i to foreninger. JC til Frank: vi ville lade generalforsamlingen afgøre det. MC: se det som en strategi for at beskytte foreningen. TB det er lidt personligt, da det er personer der har været med fra starten.

AFVIST!

 • 4 stk. A1.3 Efter indmeldelse som nyt medlem forpligtiger man sig til at opdatere sin personlige side samt sørge for, at dokumentation for uddannelse og efteruddannelse bliver lagt ind (skannet ind) på sin personlige side indenfor max. 2 måneder – ellers opfylder man ikke kravet for medlemskab og kan således ekskluderes. HJ: kan man meldes ind før I har set dokumenterne.? JL: når man bliver medlem, sender man alle sine dok til supp udvalget. Hver gang der uploades dok, bliver udvalget opmærksom på det. Medlemmet skal blot uploade det efterfølgende efter bestyrelsen har godkendt det.

Godkendt.

 • 4 stk. A3.1 Tilføjes: Medlemmet skal som min. hvert 3. år have et specifikt kursus i ”Sikker indstik i Thorax”, og kurset skal mindst overholde, de fra myndighedernes side, udstukne regler for samme. Kurset giver ret til RAB-point efter gældende regler. JC: fordi sundhedsstyrelsen kommer til at kræve det med lov. Derfor indfører vi det i vedtægterne. HJ: hvis jeg er behandler med DR. TAN. Så stikker jeg ikke i THORAX. Her står at vi skal alle have det kursus. JC: problemet er med ham der stak i lungen, tog ikke ansvar, da han havde det dårligt. Kursuset her, er for at tage ansvar for vores handlinger. Her skal vi lære hvordan vi agerer i forb med ulykke.

JL: vi kender ikke helt teksten på loven endnu. Tror enten er du akupunktør og stikker eller ej.

Henrik Andersen: hvordan kan vi ændre teksten når vi ikke kender hvordan det bliver. JC vi vil blot gerne hjælpe vores medlemmer i tilfælde af at det sker.

Ellen Nielsen: svarer det her til lovteksten? JC Nej lovteksten kommer til at man en gang tilmelder sig på listen. Patientstyrelsen giver dig lov, når du har gennemgået det.

AFVIST

 

 • 4 stk. A6 Tilføjes: Bestyrelsen kan godkende kurser og efteruddannelser der relaterer til TCM (Traditionel Kinesisk Medicin). Kurser og ERFA (erfaring- og videndelingskurser), som foretages i privat regi, skal godkendes af bestyrelsen.

 

TCM omfatter mange forskellige praksis, herunder akupunktur, moxibustion, kinesisk urtemedicin, Tui Na, kostterapi, tai chi, Qi Gong, cupping, akupunktur, akupressur, median afbalancering, auriculo terapi og øreakupunktur ud fra kinesiske principper. Kurser som ikke er TCM relateret: kursus i laser-terapi, shockwaveterapi, ultralyds-terapi, fysiurgisk massage, led mobilisering og alle øvrige manuelle behandlingerne, som normalt ikke hører ind under vanlig akupunkturbehandling. Kurser der ikke er beskrevet som ovenfor nævnt, skal i hver enkelt tilfælde godkendes af bestyrelsen.

JL: der har været en del der har mødtes i ERFA og holdt kursus de ikke kan dokumenterer. Kunne fx være i markedsføring. HJ; TCM nævner I auriculo terapi er ikke TCM. JL: ting som er relevant skal være godkendt af bestyrelsen: Ellen onlinekurser godkendes det? Maria Sackman. Så længe det var TCM og nåle kunne man gå via bestyrelsen.

1 stemmer imod.

Godkendt

 

 • 4 stk. A6.1 Bestyrelsen indfører krav til fysisk supervision, hvilket er et krav ifht. RAB- bekendtgørelsen. Tilføjelse til supervision:   Supervisions udvalget kan komme på anmeldt besøg. Et anmeldt besøg vil være af maksimal varighed på 30 min pr. besøg, og vil som udgangspunkt foregå mellem kl 0800 -1600 på hverdage. “Mødet” vil være booket online eller som en bestilt behandling pr. telefon. Det er behandleren, der selv afholder udgiften i forbindelse med besøget. Som udgangspunkt vil supervisionsudvalget besøge omkring 7-10 klinikker årligt.

JL: læg mærke til der ikke står kontrol. Susanne Andersen; hvis det ikke er kontrol, hvor så uanmeldt.? Heidi Gørlund: hvis det er anmeldt, så gør man måske lidt rent. Men der hvor standarden er dårlig vil den være dårlig hele tiden. Jette: der står ”kan”. Så de kan komme både uanmeldt og anmeldt. Berit: synes det er ressourcespild.

Godkendt

8 stemmer imod

 • 4 stk. A6.2 Tilføjes: Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timer/lektioner indenfor den sidste 3 års periode (og med mindst 10 timer om året). (1 time udgør 45 minutter RAB-point).

Foreningen kan ikke stilles til ansvar for, at opbevare det enkelte medlems eksamens- / kursusbeviser, det ansvar er, til enhver tid, medlemmet eget ansvar. JL: 10 timer står der fordi du kan køre gratis 2 år. 3 år kan jeg tage til Kina og få alle timerne 3. år. Det er for det er løbende. Maria; kunne der komme folk i klemme?

2 imod

Godkendt.

 

 • 4 stk. A7 Tilføjes: Som underviser optjener man ikke RAB-point for de kurser, man selv afholder.

Godkendt.

 • 4 stk. B4 Tilføjes: Medlemmet skal deltage i efteruddannelse svarende til min. 52 timer/lektioner inden for de sidste 3 års periode (og mindst 10 timer om året), dog kan bestyrelsen og/eller supervisionsudvalget dispenserer fra dette krav med max. 1 år ad gangen.

Godkendt

 

 • 4 stk. P3 Tilføjes: Man kan oppebære P-medlemskab, såfremt man allerede er A-medlem hos DA, og kan frembringe bevis for orlov, sygemelding eller pensionering. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere for andre årsager.

Godkendt

 

 • 4 stk. Æ4 Tilføjes: Æresmedlemmet er fritaget for kontingent, men har samme pligter og rettigheder som A-medlem. JL: Henrik og Hugo har ikke samme rettigheder pt som os andre.

 

Godkendt.

 

 • 5 stk. 5 Tilføjes: Ethvert A-, B- og Æ-medlem har pligt til at vedligeholde og opdatere sin faglige viden.

 

 • 6 stk. 1 Tilføjes: Ethvert A-, B- og Æ- medlem…………..

 

 • 6 stk. 2 Tilføjes: Ethvert A-, B-, S-, og Æ-medlem…………..

 

 • 6 stk. 3 Tilføjes: Ethvert A-, B-, S- og Æ-medlem………..

 

 • 6 stk. 5 Tilføjes: Ethvert A- og Æ-medlem…………….

 

 • 6 stk. 6 Tilføjes: Ethvert A- og Æ-medlem…………….

Godkendt

 

 • 6 stk. 7 Tilføjes; Ethvert medlem kan få vejledning til indskanning af dokumenter ved henvendelse til foreningens sekretariat. Medlemmerne har selv pligt til at opdatere deres personlige side og sørge for, at der bliver indskannet dokumentation for uddannelse og efteruddannelse senest 2 måneder efter kursusafholdelse, ellers opfylder medlemmet ikke kravet for medlemsskabet i DA og kan således ekskluderes.

godkendt

 • 7 stk.3 Tilføjes: Alle A-, B- og Æ-medlemmer………………

Godkendt.

 • 8 stk.5.5. Tilføjes: 1 sekretær hvert år. Tilføjes: Næstformanden vælges hvert andet år i ulige år.   Tilføjes (under revision): Kasserposten vælges af bestyrelsen hvert år, og det kan være en ekstern konsulent som ansættes.

Godkendt

 • 10 stk. 5 Tilføjes: Bestyrelsen afholder møder, når det skønnes nødvendigt. Disse kan afholdes som telefonmøde, chatmøde eller som fysisk møde, hvis dette skønnes nødvendigt.

Godkendt

Ny Paragraf

 • 15 stk. 8 Eksisterende DA medlemmer, der indgår i en bestyrelse i andre akupunkturforeninger, kan ekskluderes med øjeblikkelig virkning.

2 imod

Godkendt.

Bestyrelsen foreslår kontingent forhøjelsen for A-B-P medlemmer. Bestyrelsen foreslår 600 kr. for A-B og 720 for P- medlemmer. : Medlem: Hvis vi kommer i den pris bliver vi væsentlige dyrere en Dakoda. Og så er det imod det i sagde tidligere. Else M: comwell er fx også steget. KODA stiger så må de andre foreninger også stige? HJ; 433kr som jeg husker det. JL: stiger op til 600kr. pr person indtil 2021.Jette Sindberg: hvis man er medlem af flere foreninger. Så betaler jeg til flere. Kan man undgå det et sted? HJ tidligere var KODA GRAMAS 200 kr. der har vi kunne fjerne det enkeltvis da betalingen var pr medlemmer der brugte det. JL vi betaler et fast beløb målt på medlemmer. JL det er jo også omkostningerne DA har som Comwell osv. BS hvis vi ikke får flere medlemmer hjælper det jo ikke.

Hvor mange spiller der musik i klinikken? Alle undtagen 8. KODA er baseret på 1/3 spiller musik.

Afstemning om der er kontingentforhøjelse: 3 imod. Godkendt.

Beløb størrelse: forslag 3200 nu 3400 og 3600 næste gang.

Frank; Hvad betaler de andre foreninger. PA er dyrere. FDZ også steget lidt.

Peter: 4000 kr og gratis for de andre.

Claus Duedam; beløbet er vel for at regnskabet holder.

JL: Dakoba koster 3300kr

Iben Klausholm; sundhedfaglig så betaler du i forvejen 4000 kr også. Så det er 7600 for nystartet.

 1. forslag 4000 nye medlemmer kommer ind for 2500kr.
 2. forslag 600 kr. 23 for 16 imod 2. runde 15 for
 3. forslag 600 kr. over 3 år 28 for denne ordningen.

Forslag nr. 3 er Vedtaget. 200kr hvert år indtil 2021. 600kr i alt.

 

Regnskab for det forgangne år fremlægges og bringes til afstemning. Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse for A- B- og Smedlemmer, hvilket de fremsætter og bringer til afstemning på selve generalforsamlingen. Budget for indeværende år fremlægges og bringes til afstemning.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, revisorer og div. suppleanter vælges direkte af Generalforsamlingen. Intet medlem må vælges eller sidde på nogen tillidspost i Danske Akupunktører, såfremt medlemmet er RAB-registreret som akupunktør andre steder end i Danske Akupunktører, dette gælder også ad hoc udvalg:

 

Bestyrelsen (afhængig af om vedtægtsændringerne er godkendt) Der vælges: – 1 formand for 2 år i lige år. – 1 kasserer for 2 år i ulige år. a. Else Dollerup Møller genopstiller ikke som kasserer, men genopstiller gerne som sekretær. – 1 næstformand hvert år. a. Jan Lasota genopstiller. – 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, som vægtes efter stemmeantal a. Mustafa Ceran og Lars Nielsen genopstiller til bestyrelsesmedlemmer

Jf. denne paragrafændring: §8 stk.5.5. Tilføjes: 1 sekretær hvert år. Tilføjes: Næstformanden vælges hvert andet år i ulige år.   Tilføjes (under revision): Kasserposten vælges af bestyrelsen hvert år, og det kan være en ekstern konsulent som ansættes.

 

Næstformand: Jan Lasota genvalgt.

Sekretær: Else Møller genopstiller. Genvalgt.

Bestyrelse: Mustafa Ceran genopstiller Genvalgt

Bestyrelse: Lars Nielsen genopstiller Genvalgt

– 2 Suppleanter hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

 1. supp Charlotte Kurzon,
 2. supp Bente Repstork

Etisk Juridisk Nævn

JL: det er mennesker der ikke må være i bestyrelsen. Vi har hos DA en jurist, der hjælper. Jeg har personligt to læger som hjælper mig. Forslag at vores jurist og et medlem kan gøre det?

Thomas Borgå.

Bo Stentoft

Finn Lippert

 1. Suppl Inge Eskholm
 1. Suppl AnnLouise Hansen

 

– Medlemmer/suppleanter af Etisk Juridisk Nævn kan ikke have andre tillidshverv i foreningen

 

– Nævnet konstituerer sig selv.

 

 

Supervisionsudvalget

 

– 1 udvalgsformand. Lars Nielsen bestrider på nuværende posten og modtager genvalg . Genvalgt

 

Suppl Boye Bork

 

Skole-Uddannelsesudvalget

Formand: Mustafa Ceran modtager genvalg. Genvalgt

Jens Christian sidder som menigt medlem

Suppl .Iben Klausholm

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter generalforsamling, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

 

Arrangementsudvalget:   – Der vælges 1 – 2 medlemmer

Else Møller

Suppl Anja Kofoed Larsen

Arrangementsudvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter Generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

 

Forskningsudvalget:   – Der vælges 1 formand

 

Formand: Lars Nielsen genopstiller. Genvalgt

Suppl. Iben Klausen

Når bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter Generalforsamlingen, udpeges et bestyrelsesmedlem til at sidde i forskningsudvalget.

 

Revisionsudvalget:

– Der vælges 2 interne revisorer

Klaus Duedam genopstiller Genvalgt

. Bibi B. Pedersen genopstiller ikke. Anette Røddike valgt

 

Eventuelt:

Koda / Gramex forhøjelse. JL: Vi vil forsøge at handle med dem. Vi vil prøve at gå sammen med andre, så vi står stærkere. TB: mange bruger spotify, der betaler vi jo. JL det gælder ikke.

 

Oplæg til ny muligt samarbejdspartner. JC: vi har været til RAB møde. En forening var interesset i os og ikke andre. Vores og deres forening har meget tilfældes. Det er FDZ der spørger om vi skal gå sammen. Akupunktur, zoneterapi, massage og kst som kan være tilgang. Vi kan blive op til 700 medlemmer. Der er lokalafd. Herved kan vi blive lydhør. Fremgang at spore. De har en journalist, og et magasin, som kan hjælpe os alle.

Vi skal blot have accept fra medlemmerne, om vi skal arbejde videre med dem. En fusionstanke.

JL: massage/kst er step 2. HJ: Det har været i spil tidligere. Blev afvist dengang da zoneterapi ikke står til blåstempling snarest, som vi håber at akupunktur gør. Kunne vi slå sammen med Dagrofa?

Anna Juhl: ulempe da det bliver svære at få autorisation som akupunktør. Boye; fint at arbejde videre, og se hvad vi kan finde ud af. Og så afstemning næste år.

Bestyrelsen får lov til sondere muligheden

Evt. pensionist kontingent.

Spørgsmål under evt.:

Preben Steffensen: 2 sager i etisk nævn. Hvordan har du klaret dem? JC jeg var inde over, da de ikke svarede, tog jeg kontakt. Preben: formanden har ikke fået besked. Det er forkert. Ellen har heller ikke hørt noget som suppleant. Suppleanterne skulle have været inddraget. JC. Den ene af medlemmerne havde brug for hjælp og kontaktede mig (JC). Preben: Det er formanden der skal kontaktes.

 

Susanne Andersen: hvor holder vi seminar? Vi efterlyser 200 kr i broen. I kompensation, som der var det ene år. JC. Kompensationen var fordi vi holdt det i Jylland 2 år i træk, pga. lokalerne var billigere, og så gav bestyrelsen kompensation til sjællænderne, så de ikke havde merudgift og for at kunne komme med.

Preben: regnskabet. Vi mangler regnskabet i forb med dagsordenen. Det vil jeg godt have igen, så vi kan gennemgå det inden. Foreslå ½ års regnskab, da det var så dårligt. JC vedtægterne står der ingen steder. Derfor var det ikke med i år.

Claus Duedam; regnskab kommer ud fremover.

Medlemmerne beslutter at vi ser ½ års regnskab for 2019 til efterårsseminar.

Tak for denne gang. Og på gensyn 2020.