Effekten af akupunktur på cytokin niveauer i blodet hos mennesker diagnosticeret med attakvis multipel skelrose.

Af Kirsten Hanehøj.

Forskningsmedarbejder i Scleroseforeningen

& Lian Chen Tving

Læge, arbejder i akupunkturklinik.

Skleroseforeningen igangsatte i efteråret 2017 et projekt, hvor akupunkturs effekt på cytokin niveau i blodet hos mennesker med attakvis multipel sklerose blev undersøgt. Cytokiner er vigtige signalmolekyler, der udskilles fra cellerne i immunsystemet og indgår i regulering af mange biologiske processer herunder inflammation. Tidligere studier har vist, cytokinernes niveau kan påvirkes af sklerose.

Formål:

Studiets formål er at undersøge, om akupunkturbehandling kan ændre niveauet af cytokiner i blodet hos mennesker med attakvis sklerose. Samtidig undersøg- te projektet deltagernes sygdomsrelaterede livskvalitet i forbindelse med akupunkturbehandlingerne (via spørge-skemaer), samt deres oplevede virkninger (via interviews).

Studiedesign:

Studiet blev designet som et RCT-studie med 75 delta- gere. Deltagere blev rekrutteret i Københavnsområdet blandt Skleroseforeningens medlemmer via annoncer. Deltagerne blev randommiseret til en akupunktur- gruppe (22), en sham akupunkturgruppe (18) og en reference gruppe (22). Alle deltagere fulgte deres sæd- vanlige medicinske behandling.

Interventionen var seks behandlinger over fire uger med en standard antiinflammations behandling i 10 punkter. Den eneste forskel i behandlingerne mellem de to grupper var typen af akupunkturnål.

Plasma niveau af 11 cytokiner blev målt før første akupunktur/akusham behandling samt to, fire og otte uger efter første blodprøve. Desuden udfyldte alle deltagerne spørgeskema vedr. helbredsrelateret livs- kvalitet tre gange og 16 ud af 22, som fik aktiv akupunktur, blev interviewet vedr. oplevelse af effekten af behandlingen.

Resultater:

Baseret på andre studier var der forventet en ændring i interventionsgruppens cytokin niveau og en sammenhæng mellem niveauændringer i cytokin og livskvalitet.

Af de 11 valgte cytokiner var det muligt at lave sammenlignende analyser på syv af dem (IFN, IL1, IL-10, IL- 12p70, IL-6, IL-8 og TNF). De øvrige fire cytokiner (IL-2, IL-4, IL-13 og IL-17A) havde for mange målinger, der lå udenfor ’detectionrange’ og det var således ikke mu- ligt at regne på dem.

Statistisk analyse viste ingen forskel mellem de tre deltagergrupper målt på niveauerne af de syv cytokiner eller på de validerede spørgeskemaer om helbredsrelateret livskvalitet.

Resultaterne fra interviewundersøgelsen viste, at 10 ud af 22 deltagere i aktiv akupunkturgruppen havde oplevet en positiv effekt, enten på specifikke symptomer eller på hele kroppens niveau, seks deltage- re rapporterede ingen effekt, mens få havde haft en ubehagelig oplevelse i forbindelse med akupunktur- behandling fx svimmelhed.

Studiet har således ikke kunne påvise en effekt af akupunktur målt på plasmaniveau af de syv udvalgte cytokiner. Studiet kan heller ikke ud fra spørgeskemaer påvise effekt af akupunktur. Det kan dog heller ikke på baggrund af studiets resultater konkludere, at akupunktur ikke kan have en gavnlig effekt for mennesker med MS.

Diskussion:

Der blev etableret en tværfaglig arbejdsgruppe. Gruppen bestod af akupunktør, neurolog, immunolog, statistiker, patientrepræsentant og forskere. To af DMAS ́s medlemmer har deltaget i projektet som akupunktører. Der blev skabt en god dialog mellem projektets mange forskellige parter. Forskellige be- handlingsfilosofier, forskningstraditioner og faglige kulturer er blevet debatteret og integreret via de for- skellige repræsentanter i arbejdsgruppen.

Der har været en god diskussion om generelle problemer i forhold til akupunkturstudiers design, fx blinding, punktvalg og behandlingsvarighed og hyppighed samt deqi fænomen og hvorvidt disse faktorer har haft indflydelse på resultaterne.

På trods af manglende statistisk sammenhæng mellem akupunkturbehandling og ændringer i cytokin niveau/selvvurderet livskvalitet, samt manglende oplevelse af vedvarende virkninger, har projektet stor relevans. Det er det første studie af sin art, der for den- ne patientgruppe undersøger effekten af akupunktur målt på cytokin niveauer. Erfaringerne fra studiet kan inddrages i fremtidige studier af denne type.

Aktiv akupunkturbehandling

Ryg leje:

GV 20, CV 4, LI 4, ST 36, SP 6 i 20 min, derefter bug leje BL 23 i 15 min.

Nålestørrelse:

0,25 mm x 25 mm og 0,25 mm x 40 mm

Kilde :12 • ÅRSSKRIFT 2018. Dansk Medicinsk Akupunktur Selskab