Danske Akupunktører

v./ Formand Jens Christian Christensen

Jellingvej 34

7100 Vejle

[email protected]

Dato: 06-11-2018

Enhed: JURPSYK

Sagsbeh.: DEPHTE

Sagsnr.: 1802690

Dok. nr.: 698607

Til Sundhedsministeren                                                                                                              Vejle, den 3. december 2018

Høringssvar

Danske Akupunktører bifalder, at Ministeren har lyttet til Danske Akupunktørers høringssvar af den 18. januar 2018. Vi bakker op om Ministerens forslag.

Ministerens forslag er i store træk identisk med vores ideer omkring regulering af nåleakupunktur i brystkassen, med det formål at mindske risikoen for behandlingsskader i thorax området. Derfor har det, for os som brancheforening inden for akupunktur,  stor betydning.

Vi anmoder Sundhedsministeren om at anerkende at fremsatte lovforslag er udtænkt af Danske Akupunktører, og derfor vil vi også henstille til Sundhedsministeren at Styrelsen for Patientsikkerhed om at gå i dialog med Danske Akupunktører

 

Vi har dog et par indvendinger i udkastet til bekendtgørelsen:

1:

Danske Akupunktører ønsker at der skal være lige så stor patientsikkerhed hos ikke autoriserede, som der allerede findes hos autoriserede sundhedspersoner, i forbindelse med udførelsen af nåleakupunktur i thorax.

For at sikre patientsikkerheden, er det vigtigt at der gives mulighed for at stoppe eller i det mindste begrænse, en ikke sundhedsautoriseret person, der kan være til skade for patientsikkerheden i forbindelse med nåleakupunktur i thorax området, til trods for at vedkommende har gennemført et kursus i sikker nåleakupunktur i thorax.

Hos alle sundhedsautoriserede, er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der har muligheden for at komme med et øjeblikkeligt påbud – hos ikke sundhedsautoriserede vil der både før og efter at der bliver indført et kursuskrav, kun være den sanktionsmulighed at politianmelde eller at rejse et civilt søgsmål. Det vil både være besværligt, langsommeligt og vil betyde at efterforskningen overføres til politiet, der ikke umiddelbart har erfaring og resourcer til det. I den lange periode efterforskningen foregår, vil behandleren fortsat kunne være til skade for patientsikkerheden.

For RAB registrerede er problemet identisk, fordi selv om Danske Akupunktører agter at ændre vores vedtægter så kan vores klageorgan (Etisk Juridisk Nævn) fratage tilladelsen til at udføre nåleakupunktur i thorax, hvilket dog ikke hindrer vedkommende, muligheden for at skifte forening – og så er vi lige vidt.

Dette løses bedst ved at Styrelsen for Patientsikkerhed eller Sundhedsstyrelsen, i specielle tilfælde kan tilbagekalde tilladelsen til at udføre nåleakupunktur i thorax indtil efterforskningen er afsluttet eller der er faldet dom.

Endvidere kan;

A: Styrelsen for Patientsikkerhed undersøge og foretage en politianmeldelse af en ikke autoriseret sundhedsperson, der har tilladelse til at udføre nåleakupunktur i thorax.

B: Styrelsen for Patientsikkerhed kan hos ikke sundhedsautoriserede personer trække en tilladelse t til at udføre nåleakupunktur i thorax tilbage, eller sågar nægte at udstede tilladelsen, såfremt der er gentagne eller grove overtrædelser af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil således kunne iværksætte påbud over for den pågældende, såfremt det vurderes, at den enkelte er til fare for patientsikkerheden.

 

2:

På side 2 i udkastet beskrives hvilket område, der er omfattet af nåleakupunktur i thorax området. Dette område er efter Danske Akupunktørers opfattelse ikke omfattende nok, da der stadig er mulighed for at punktere og ramme lungehinden inden for det beskrevne område.

Danske Akupunktører foreslår at området beskrives således:

Superiort for vertebrae cervical C7 og inferiort for vertebrae lumbal L2, både foran og bagpå torsoen.

 

3:

I følge udkastet til kurset i nåleakupunktur i thorax, beskrives det at alle, der ønsker at udføre nåleakupunktur i thorax kan deltage.

Danske Akupunktører ønsker at kurset kun skal tilbydes  de, som besidder viden om anatomi, fysiologi, patologi og har akupunktur kompetencer.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der fastlægger kravene til kursisterne, men det giver ingen mening at udbyde dette kursus til personer, som ikke har de fornødne og faglige kompetencer.

Derfor mener Danske Akupunktører at det bør være et krav at:

– For at blive optaget på et kursus i sikker nåleakupunktur i thorax, skal vedkommende kunne dokumentere at have basal viden omkring anatomi, fysiologi, patologi samt have akupunktur kompetencer.

 

4:

I det fremsendte fra ministeriet fremgår det ingen steder, hvem der skal/må udbyde et sådant kursus. Set i perspektivet af at Danske Akupunktører foreslår at kursisterne også skal have akupunktur kompetencer medfører dette, at udbydere af kurset skal besidde kompetencer til både at undersøge samt kontrollere kursisternes kompetencer.

Vi foreslår derfor at der kun gives tilladelse til at udbyde dette kursus til foreninger, organisationer samt undervisningssteder, der har en anseelig størrelse samt erfaring i at kunne magte opgaverne med hensyn til at undersøge og kontrollere kursisternes kompetencer inden for anatomi, fysiologi, patologi samt akupunktur kompetencer (fx har flere akupunktører i Danmark udenlandske akupunktur- og/eller medicinsk uddannelse).

Danske Akupunktører har, ligesom andre foreninger, gennem mange år samlet tilstrækkelig viden og erfaring med akupunktur kompetencer og uddannelser både i Danmark og i udlandet, og ikke mindst viden og erfaring omkring de sundhedsfaglige uddannelser i Danmark, som er nødvendige for at undersøge deltagernes faglige kvalifikationer.

A: De, der får ret til at udbyde dette kursus, forpligtiger sig samtidigt til mindst 1 gang årligt at udbyde kurset såvel øst som vest for Storebælt, dog kan flere kursusudbydere afholde kurset sammen.

B: De, der får ret til at udbyde kurset, skal i øvrigt udbyde det på lige vilkår for alle; medlemmer/ikke medlemmer, elever/ikke elever, autoriserede/ikke autoriserede sundhedspersoner osv.

Dog kan der være et gebyr for at undersøge de faglige kvalifikationer hos ikke medlemmer/elever, der ikke findes blandt deres egne medlemmer/elever, som jo er kontrolleret tidligere.

Fordele og ulemper ved at følge Danske Akupunktørers forslag:

Fordele:

Patientsikkerheden øges mere i Danske Akupunktørers forslag end i forslaget fra Sundhedsministeren – uden i øvrigt at fratage nogen behandlere deres hverv og/eller at fratage patienterne muligheden for kvalificeret akupunkturbehandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed behøver ikke at have en tilsynspligt for ikke autoriserede sundhedspersoner, men kan/bør først gribe ind såfremt de modtager en anmeldelse eller har viden om utilsigtede hændelser.

Danske Akupunktørers beskrivelse af thorax området er mere akkurat for det område hvori der kan risikeres pneumothorax, hvorimod den beskrivelse, der er beskrevet i Ministerens forslag desværre ikke er tilstrækkeligt dækkende

Det sikrer højere patientsikkerhed når deltagere i kursus i sikker nåleakupunktur i thorax, har faglige kundskaber.

Ulemper:

Der vil være en mindre udgift for Styrelsen for Patientsikkerhed, når Styrelsen for Patientsikkerhed kan undersøge og politianmelde ikke autoriserede sundhedspersoner, der har gennemført et kursus i sikker nåleakupunktur i thorax.

Med Venlig Hilsen

Jens Christian Christensen

Danske Akupunktører

Jens Christian Christensen