Dagsorden til Generalforsamling 2018

Dagsorden GF 2018

Dagsorden – DA Generalforsamling den 14. april 2018:

Valg af Dirigent

Valg af referent samt stemmetællere.

Formandens beretning, etisk juridisk nævns beretning og udvalgenes beretninger.

Indkomne forslag.

Fra medlem Ellen Nielsen, Djurs Akupunktur er der kommet følgende forslag:

 • 10 stk8. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg

Ændres til:

Bestyrelsen nedsætter ad hoc udvalg til konkrete opgaver, når der er behov for dette.

Bestyrelsen definerer ad hoc udvalgets opgaver og kan deltage med et medlem i udvalget.

Som eksempel kan der nedsættes ad hoc udvalg til at udforme forslag til høringssvar eller til at servicere medlemmerne i forbindelse med ny hjemmeside.

Formålet med dette forslag er, at få spredt bestyrelsesarbejdet på flere hænder.

Fra bestyrelsen er der kommet følgende forslag:

1 Bestyrelsen foreslår, at man retter vedtægterne til, så de svarer til nye regler. SA-begrebet er udgået, og det foreslås derfor, at alle steder hvor SA-begrebet er indskrevet i vedtægterne, bliver slettet.  Af hensyn til de mange punkter, er rettelserne vedlagt i Bilag 1, og det foreslås at rettelserne vedtages under et.

Bilag 1

 • 2 stk 1. Fjernes: samt uddannede akupunktører, som også har en sundhedsfaglig autorisation.
 • 2 stk 6. Fjernes: og SA-
 • 3 stk 1. Fjernes: SA-
 • 3 stk 1a. Fjernes
 • 3 stk. 1b. Fjernes
 • 3. stk 1d. Fjernes
 • 4 stk 1. Fjernes: b) SA-medlemmer
 • 4 stk A3. Fjernes: 2 første afsnit .
 • 4 Afsnit SA-medlemmer. Fjernes: stk SA 1 og stk SA 2 .
 • 4 Afsnit B-medlemmer stk. B3. Fjernes: og SA-
 • 4 Afsnit studie-medlemmer. Stk 1. tilføjes ”på en godkendt skole”
 • 4 Afsnit Æ-medlemmer Stk. A1 . Fjernes: SA-,
 • 5 stk. 3. Fjernes: SA-
 • 5 stk. 6. Fjernes: SA-
 • 5 Fjernes: Stk. 10, stk. 11, stk.12, stk.13, stk. 14,
 • 5 stk. 16. Fjernes: SA-
 • 6 stk 1. Fjernes: SA-
 • 6 stk 2. Fjernes: SA-
 • 6 stk 3. Fjernes: SA-
 • 6 stk 7. Fjernes
 • 7 stk 3. Fjernes: SA-
 • 8 stk 4. Fjernes: SA-
 • 8 stk 5 . 2. linie. Fjernes: eller SA-registreret
 • 10 stk 1. Fjernes: SA- SA-
 1. Rettelse til vedtægterne.

DA har fået ny hjemmeside-adresse og derfor foreslår bestyrelsen, at       §1 stk. 1 rettes, således at ”Danske-Akupunktører.dk” rettes til ”danskeakupunktoerer.dk

 

 1. Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægternes §4 vedr. optagelseskrav i Danske Akupunktører. Da det er en stor beslutning med store konsekvenser, har vi valgt at sætte to forslag til afstemning.

 

 

Forslag A:

 

Danske Akupunktører fortsætter nuværende  linie med opdatering af uddannelsen til akupunktør. Den planlagte opgradering af uddannelsen er fuldendt med begyndelsen af året 2018, hvor det sidste hold i opgraderingen starter. En akupunkturuddannelse består nu fremadrettet af 533 timer TCM og 400 timer klinisk praksis og svarer til europæisk minimumsniveau.  Disse timer er som tidligere forudgået af 100 timer i anatomi, 100 timer fysiologi, 100 timer patologi, 50 timer psykologi, 50 timer anden alternativ behandling og opdateret førstehjælp.

Begrundelse: DA har altid arbejdet god uddannelse af akupunktører og følge med udviklingen. Netop i disse tider, hvor sundhedsministeren har været fremme og stillet  spørgsmålstegn ved akupunktørernes uddannelse er det vigtigt, at DA sender et signal til politikerne om, at DA arbejder seriøst med uddannelse, og ikke vil ”nøjes” med minimumskravene som adgangsgivende til medlemskab.

Forslag B:

 

Danske Akupunktører vender tilbage til de gamle regler fra før 2015 med minimum antal timer svarende til RAB-godkendelse, altså 250 timer TCM og 10 timer klinisk praksis. Disse er som tidligere forudgået af  100 timer anatomi, 100 timer fysiologi, 100 timer patologi, 50 timer psykologi, 50 timer anden alternativ behandling og  opdateret førstehjælp.

Begrundelse: Dette gør vi, da der siden bruddet på uddannelsesområdet med PA ikke er tilgået DA nogen nyuddannede akupunktører. Vi må konstatere, at PA under hele processen har arbejdet for, at de nye akupunktører vælger PA til og vælger DA fra.  Dette var også tilfældet , i perioden hvor DA var med til at udarbejde de nye regler og var med til at betale. Hvis vi vil have nyuddannede akupunktører, må vi sætte timetallet ned.

 1. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår:

Else Dollerup Møller

Jens Nielsen

 1. Bestyrelsen foreslår at tildele tidligere formand Henrik Jørgensen æresmedlemskab. Begrundelse:

Henrik Jørgensen har været med til at stifte DA. Han har i alle årene – på nær en kort periode  – været formand i ordets bedste betydning. Han VAR Danske Akupunktører. Han havde   en finger med i alle processer, holdt sig altid opdateret, han havde visioner og han kendte sine medlemmer. Han fortjener om nogen at blive           æresmedlem.

Regnskab for det forgangne år, fremlægges og bringes til afstemning. Kontingent for indeværende år bringes til afstemning for A- B- S- og P- medlemmer. Budget for indeværende år fremlægges og bringes til afstemning.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, revisorer og div. suppleanter vælges direkte af Generalforsamlingen. Intet medlem må vælges eller sidde på nogen tillidspost i Danske Akupunktører såfremt medlemmet er RAB – registreret som akupunktør andre steder end Danske Akupunktører, dette gælder også ad hoc udvalg:

Bestyrelsen

Der vælges:

– 1 formand for 2 år i lige år.

 1. Da formanden blev valgt i et ulige år, skal formanden vælges på ny for en hel periode – JC genopstiller til posten som formand

– 1 kasserer for 2 år i ulige år.

 1. Da kasseren (Betina) har meldt sin afgang fra bestyrelsen, skal der vælger en ny! Bestyrelsen foreslår Else Dollerup Møller til en bestyrelsespost og til kassereposten

– 1 næstformand hvert år.

 1. Jan Lasota genopstiller som næstformand

– 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

 1. Da Charlotte Gregersen og Christina Westergård ikke genopstiller til bestyrelsen, skal der opstilles 2 nye! Bestyrelsen foreslår Else Dollerup Møller og Lars Nielsen

– 2 suppleanter hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

Etisk juridisk nævn

– 3 medlemmer som vægtes efter stemmeantal.

Alle 3 i EJN modtager genvalg, nemlig Henrik Andersen, Arnkjell og Frank Møller

– 2 suppleanter som vægtes efter stemmeantal.

– Medlemmer/suppleanter af etisk juridisk nævn kan ikke have andre tillidshverv i foreningen.

– Nævnet konstituerer sig selv.

Supervisionsudvalget

1 udvalgsformand. Preben Steffensen ønsker ikke genvalg, hvorfor der skal vælges en ny!

Der vælges en suppleant

Bestyrelsen udpeger en repræsentant fra bestyrelsen til udvalget på deres første møde efter generalforsamlingen.

Skole-Uddannelsesudvalg

Der vælges 1- 2 medlemmer – Da Charlotte Gregersen ikke ønsker at fortsætte som formand, skal der vælges en ny formand – Jan Lasota modtager genvalg

Der vælges 1 suppleant

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter generalforsamling, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Arrangementsudvalget

Der vælges1- 2 medlemmer

Der vælges 1 suppleant

Arrangementsudvalget formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Forskningsudvalg:

Der vælges en formand

 1. Christina Westergaard genopstille ikke som formand, hvorfor der skal vælges en ny formand – Bestyrelsen foreslår Lars Nielsen

Der vælges 1 suppleant

Når bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen, udpeges et bestyrelsesmedlem til at sidde i Forskningsudvalget.

Revision

2 interne revisorer og en suppleant.

 1. Klaus Duedam genopstiller ikke , hvorfor der skal vælges en ny! Bibi fortsætter

Eventuelt

 1. Fra Mona B Christensen er der kommet følgende emne, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen:

”Hvordan bakker man i DA op omkring de medlemmer der bliver pålagt en registreringsafgift?

Kan vi på nogen måde få omstødt beslutningen om den ekstra udgift for nogle af foreningens medlemmer?

Kan DA få indflydelse på beslutningen?

Kan man få indflydelse når afgiften skal opkræves?

Vil DA bakke de medlemmer op, der nægter at betale – og hvilken form for hjælp kan man forvente?

Afslutning

2018-04-10T12:51:00+02:00

About the Author:

Leave A Comment