Kære alle i Danske Akupunktører!
Vedlagt finder I Danske Akupunktørers høringssvar til sundhedsministeren! 
Håber I vil tage jer god tid til at læse det grundigt al den stund, at det er så vigtigt for os alle og ikke mindst for branchens fremtid!
Det blev i øvrigt lidt af en gyser til sidst, da det kneb gevaldigt med at nå at få svar på vores “krav om aktindsigt”! Det faldt jo desværre sammen med, at regeringen havde valgt at “indflytte” en del af Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal til Århus! I den forbindelse havde personalet i Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at holde lukket hele den 17. januar. Derfor fik vi først svar den 18. januar kl 1045 med det resultat, at det blev noget presset rent tidsmæssigt, da der var ret så meget at sætte sig ind i, inden vi kunne forfatte høringssvaret!
I vort høringssvar har vi lagt vægt på, at der virkelig skal gode og underbyggede argumenter til for at overbevise såvel Styrelsen for Patientsikkerhed samt sundhedsministeren om det rigtige i, at vi som RAB- registrerede Akupunktører med en målrettet uddannelse i nåleakupunktur fortsat skal have lov og ret til at behandle patienter med nåle i Thorax!
Vi blev gjort opmærksomme på, at det nok var rigtig svært at ændre på noget i forhold til lovforslaget, da det var en RAB-registreret Akupunktør, der var skyld i en patients død – så det er i lyset af dette, at I skaL læse vort høringssvar!
 
De bedste hilsener
 
Jens Christian Christensen
Formand – Danske Akupunktører

Til Sundhedsministeren

Høringssvar

Det foreslås af Sundhedsministeren, at nåleakupunkturbehandling på brystkassen gøres læge forbeholdt, således at kun læger, eller personer, der handler på lægers ansvar fremover må foretage behandling med nåleakupunktur i thorax området. Dette for at højne patientsikkerheden i forbindelse med nåleakupunkturbehandling.


Danske Akupunktører hilser generelt Sundhedsministerens tiltag for at højne patientsikkerheden velkommen, og ønsker en høj patientsikkerhed. Det har Danske Akupunktører tidl. givet udtryk for, da autorisationsloven  sidst blev ændret omkring akupunktur. I et høringssvar fra d. 24. november 2005, anbefaler  Danske Akupunktører ikke, at det gøres lovligt for alle, men kun for dem med tilstrækkelig uddannelse, samt at der indføres en autorisationsordning for akupunktører.


Danske Akupunktører anbefaler, at man laver en autorisationsordning for RAB registrerede akupunktører samt sundhedsautoriserede med lignende kvalifikationer.

En autorisation vil sikre patientsikkerheden og patientens mulighed for officiel klageadgang.

Endvidere vil det sikre, at flere kan donere blod, helt uden nogen forhøjet risiko, når behandlingen er foretaget hos autoriserede akupunktører.


Et forbud mod thorax-akupunktur vil have den konsekvens, at en masse patienter ikke kan få tilstrækkelig god akupunkturbehandling, og derved bliver fastholdt i deres sygdomsforløb.

Lidelser, som normalt behandles med gode resultater med thorax-akupunktur, er f.eks.; gener efter kemoterapi, rygsmerter (diskusprolaps/slidgigt/piskesmæld), allergi, eksem samt en del neurologiske lidelser (helvedesild etc.).


Vi tillader at kritisere Sundhedsministeren for ikke i forbindelse med fremsatte forslag at være gået i dialog med de faglige akupunkturforeninger om nogle konstruktive løsningsforslag.

En del af disse løsningsforslag kunne være:

 • Autorisation for akupunktører.
 • Godkendelse til at udføre thorax-akupunktur efter efteruddannelse godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Forbud mod at udøve thorax-akupunktur for alle uden dokumenteret godkendt uddannelse, eller tilstrækkelig efteruddannelse på området.
 • Pålæg om at RAB foreningerne skal føre et aktivt tilsyn med deres medlemmer og deres klinikker.


Danske Akupunktører fører et aktivt tilsyn med sine medlemmer og har gjort det, siden vi blev RAB registreringsansvarlig forening. Tilsynet er foretaget både administrativt og ved besøg i klinikkerne omkring uddannelse, efteruddannelse, klinikpraksis, hygiejne, journalføringspligt osv.

Vi har 330 aktive medlemmer, og af dem har 104 en sundhedsautorisation i et andet fagområde.

Danske Akupunktørers medlemmer har aldrig været involveret i utilsigtede hændelser med nåleakupunktur, til trods for, at vores medlemmer har udført flere millioner thorax-akupunkturbehandlinger gennem årene.

Dette understøttes af følgende statistiske materiale:


Et stort tysk videnskabeligt studie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420954) konkluderede, at ud af 2,3 millioner behandlinger hos 239 000 patienter, var der kun registreret 2 tilfælde af punkterede lunger. Et af disse tilfælde krævede hospitalsbehandling, og det andet tilfælde krævede kun overvågning.


Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har der været 9 utilsigtede hændelser med nåleakupunktur de sidste 10 år.

I den periode anslår vi, at der er udført +20 millioner akupunkturbehandlinger i Danmark.

Denne statistik viser med al tydelighed, at i Danmark ikke laver flere utilsigtede hændelser med akupunktur, end den tyske undersøgelse viser.


Danske Akupunktører har søgt aktindsigt hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er desværre ikke lykkedes Styrelsen at fremskaffe alt det materiale, som vi har efterspurgt, til tiden.

Hvis dette materiale når frem, inden lovforslaget bliver fremsat, vil vi informere ministeren og de sundhedspolitiske ordførere, hvis der viser sig noget nyt i forhold til sagen.

 • klagesager over både autorisere og ikke-autoriserede sundhedspersoner vedr. akupunktur i brystkassen
 • tilsynssager over både autorisere og ikke-autoriserede sundhedspersoner vedr. akupunktur i brystkassen
 • politianmeldelser af ikke-autoriserede sundhedspersoner vedr. akupunktur i brystkassen.


Styrelsen for Patientsikkerhed har identificeret 9 sager i de sidste 10 år.

Af de 9 sager vi har kendskab til, har vi oplysninger om de fire sager og vi kender selv til èn sag fra pressen.

 • Sag 1 omhandler: Fysioterapeut, med kurser i akupunktur og 3 års erfaring, punkterer begge lunger hos en dreng. Fysioterapeuten er af Styrelsen for Patientsikkerhed sat under skærpet tilsyn. Patienten er uden gener i dag. 
 • Sag 2 omhandler: Fysioterapeut, med kurser i akupunktur punkterer venstre lunge hos yngre kvinde. Sagen er ikke afsluttet. 
 • Sag 3 omhandler: Massør – det er uvist, om massøren har fået undervisning i akupunktur, men vedkommende reklamerer ikke med akupunktur og er ikke RAB registreret. Vi har ikke yderligere oplysninger i sagen, da det ikke er Styrelsens ansvar, idet vedkommende ikke er i besiddelse af sundhedsautorisation. Styrelsens eneste mulighed er politianmeldelse.
 • Sag 4 omhandler: Fysioterapeut med kandidatgrad i idræt og sundhed, med kurser i akupunktur punkterer begge lunger hos en ældre dame, der betegnes som tynd, og fejldiagnosticerer efterfølgende symptomerne så hjælpen ikke kommer hurtigst muligt. Der er desuden fejl i journalføringen. Vedkommende er under skærpet tilsyn, og er for nyligt blevet sigtet. Vedkommende arbejder pt. ikke som fysioterapeut eller akupunktør. Patienten er uden symptomer i dag. 

De yderligere 5 sager har vi ikke fået aktindsigt i men vi kan omtale sag nummer 5, fordi vi ved lidt fra pressen.

 • Sag 5 omhandler: En RAB registreret akupunktør, der er uddannet i Kina, overhører symptomer for punkterede lunger hos en ældre cancerpatient, og sender patienten hjem. Sagen efterforskes af politiet og er os bekendt ikke afsluttet. Patienten afgik ved døden 4 timer efter besøget hos akupunktøren.
 • Vedkommende praktiserer stadig som akupunktør fra 2 klinikker på Sjælland.
 • Sag 6-9 omhandler: De andre 4 sager har vi ikke kendskab til, og kan derfor ikke redegøre for.


Hvis vi sammenholder det tyske studie, med den erfaring vi har i Danmark, kan man sige, at utilsigtede hændelser i forbindelse med thorax-akupunktur ligger mellem1-2 pr. million behandlinger. Man kan også konkludere, at de bedst uddannede akupunktører laver færrest skader. Hos medlemmer i Danske Akupunktører, har vi ikke haft nåleakupunktur skader i 13 år. Hos RAB registrerede akupunktører (ca. 900 professionelle behandlere), der udfører en stor og betydelig del af de behandlinger, som udføres i Danmark, har vi kun oplevet 1 thorax skade på 10 år.

Når man sammenligner disse tal med andre behandlingsmetoder, som benyttes i sundhedssystemet, mener vi ikke, at der er grundlag for, at kalde akupunktur for en farlig behandlingsform. Et forbud mod nåleakupunktur i thoraxområdet er overdrevet, i forhold til at Styrelsen kun kender til 9 sager på 10 år.
Vi vil som Ministeren gerne stræbe højere, og derfor anbefaler Danske Akupunktører at lovforslaget i sin nuværende form ændres, så det kommer til at lyde som følger:

Danske Akupunktører foreslår at Ministeren fremsætter nedenstående forslag:

Retten til at udføre thorax-akupunktur er forbeholdt læger, eller personer der handler på lægers ansvar.
Også autoriserede sundhedspersoner/registrerede alternative behandlere i akupunktur med mindst 250 timer uddannelse i akupunktur samt mindst 40 timers kursus i sikker thorax-akupunktur må udføre thorax-akupunktur (kursets indhold skal godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed).
Mindst 40 timers kursus i sikker thorax-akupunktur skal generhverves mindst hvert 8 år.

Udelukkende ovenstående behandlere sikres ret til at praktisere inden for dette forbeholdte virksomhedsområde.

Fordele ved dette forslag er, at patientsikkerheden øges uden at afskære befolkningen fra at få udført den bedste akupunkturbehandling, med en mindre risiko end tidligere.
I de sager vi kender, og hvor der er afgivet forklaring, er der en rød tråd; behandlerne forklarer samtykkende, at de har udført behandlingen efter forskrifterne, men overset patientens symptomer.
Hvis alle de involverede behandlere havde gennemgået et 40 timers sikkerhedskursus, havde sagerne ikke udviklet sig så uheldigt som de gjorde, og patienterne med punkterede lunger var kommet under øjeblikkelig behandling.

Med Venlig Hilsen

Jens Christian Christensen

Danske Akupunktører
Jens Christian Christensen