Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018 ved Danske Akupunktører

Der indkaldes til Ordinær Generalforsamling 2018 lørdag 14. april 2018 på hotel Comwell i Korsør

Nærmere info vil blive fremsendt senere

Dem af jer med tillidsposter, bedes kontakte undertegnede om hvorvidt I ønsker at fortsætte i det kommende år i foreningen.

På Bestyrelsens vegne,

Jens Christian Christensen

Formand for bestyrelsen i Danske Akupunktører

 


For den ordinære generalforsamling gælder følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere.


2) Formandens beretning, etisk juridisk nævns beretning og udvalgenes beretninger.


3) Indkomne forslag.


4) Regnskab for det forgangne år, fremlægges og bringes til afstemning. Kontingent for indeværende år bringes til afstemning for A- B- S- og P- medlemmer. Budget for indeværende år fremlægges og bringes til afstemning.


5) Valg af bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, revisorer og div. suppleanter vælges direkte af Generalforsamlingen. Intet medlem må vælges eller sidde på nogen tillidspost i Danske Akupunktører såfremt medlemmet er RAB-registreret som akupunktør andre steder end Danske Akupunktører, dette gælder også ad hoc udvalg:

Generalforsamlingen:

Bestyrelsen

Der vælges:

– 1 formand for 2 år i lige år.

– 1 kasserer for 2 år i ulige år.

– 1 næstformand hvert år.

– 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

– 2 suppleanter hvert år, som vægtes efter stemmeantal.

Etisk juridisk nævn

– 3 medlemmer som vægtes efter stemmeantal.

– 2 suppleanter som vægtes efter stemmeantal.

– Medlemmer/suppleanter af etisk juridisk nævn kan ikke have andre tillidshverv i foreningen. Nævnet konstituerer sig selv.

Supervisionsudvalget

1 udvalgsformand

1 suppleant

Bestyrelsen udpeger en repræsentant fra bestyrelsen til udvalget på deres første møde efter generalforsamlingen.

Skole-Uddannelsesudvalg

Der vælges 1- 2 medlemmer

Der vælges 1 suppleant

Udvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter generalforsamling, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Forskningsudvalg:

Der vælges en formand

Der vælges 1 suppleant

Når bestyrelsen konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen, udpeges et bestyrelsesmedlem til at sidde i Forskningsudvalget.

Arrangementsudvalget

Der vælges 1- 2 medlemmer

Der vælges 1 suppleant

Arrangementsudvalgets formand er til enhver tid et udpeget medlem af bestyrelsen, der udpeges på første møde efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerer sig.

Revision

2 interne revisorer og en suppleant.


6) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være undertegnede i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen – på mail [email protected]

På bestyrelsens vegne,

Jens Christian Christensen

Formand for bestyrelsen i Danske Akupunktører