Oversigt over forsøget på fusion ml. DA og PA

Som bekendt har der i mange år været ønske fra medlemmerne om fusion af DA og PA. Den nye bestyrelse har overtaget arbejdet med planlægning om eventuel fusion med formanden i spidsen.

Hermed en tidslinje omkring arbejdet og møder, desangående:

April 2017 Formanden (JC) ringede til Henrik Reinholdt (HR) og ønskede ham tillykke med valget som formand! Under telefonsamtalen blev vi enige om et møde mellem formændene fra DA og PA

 

05.05.2017 var JC til møde HR i hans klinik. Der blev udvekslet visioner for fremtiden! HR ville rigtig gerne, at vi skulle slå de 2 foreninger sammen ved at DA skulle lægges ind under PA!

DA’s visioner var noget anderledes, nemlig at vi skulle starte en ny forening op på fundamentet af de 2 gamle foreninger!

 

21.06.2017 møde mellem formænd og næstformænd i begge foreninger. HR og Mia Lafrenz (Næstformand i PA), JC samt Jan Lasota (Næstformand)

Her startede vi med en præsentation af hver enkelt, hvorefter at vi fik at vide, at PA glædede sig rigtig meget til at høre om vi havde fået løst vores opgave mht. sammenlægning af de to foreninger?

Som repræsentanter for DA var vi noget desorienteret

PA havde forventet, at vi havde et færdigt fusions forslag.

Dette var ikke aftalen.

PA mente kun det var ret og rimeligt at vi kom med det endelige oplæg, da de havde brugt rigtig mange penge på advokater og revisorer samt da de havde fremsendt deres forslag til os allerede i januar måned.

 

Jan søgte forgæves efter referater fra tidligere formand i DA Henrik Jørgensen (HJ) men der kom ikke noget nyt frem og her var der ikke noget færdigt fra hverken PA eller DA’s side!

Det endte med lidt ordkløveri sammenholdt med at Mia Lafrenz hele tiden søgte efter forfejl hos Jan og undertegnede! Mødet sluttede med enighed om nyt møde i efteråret

Der var så tid til forberedelse og rådføring med DA’s advokat.

Mødet blev hævet med et lidt anstrengt forhold til hinanden!

 

30.08.2017 havde vi møde med advokaterne. De blev forelagt problematikken og ville undersøge, muligheden med en fusion mellem de 2 foreninger!

Løsningsmodellen fra Advokaterne viste sig at være uden problemer, hverken økonomisk eller andre hindringer!

Nyt møde med PA skulle planlægges. PA havde kun ét forslag til dato (trods 9 forslag til dato fra DA’s side), og krævede derudover en dagsorden fra os. Nyt møde blev planlagt til 6. November.

 

01.11.2017 Modtager formanden JC mail fra HR om opsigelse af skole-/uddannelsessamarbejde.

 

Uddrag:

På vegne af den samlede bestyrelse i Praktiserende Akupunktører ser jeg mig desværre nødsaget til med øjeblikkelig virkning, at opsige samarbejdet i skoleudvalget.

Baggrunden herfor er, at Danske Akupunktører på trods af indsigelser fra såvel vores forening som fra flere af skolelederne om, at Jan Lasota er inhabil i forhold til, at være en af Danske Akupunktørers repræsentanter i skoleudvalget, har undladt, at udpege et nyt medlem, men blot fastholder, at Jan Lasota fortsat skal være repræsentant.

 

DA’s bestyrelse modtager denne mail 02.11.2107.

En samlet bestyrelse opfatter PA’s udmelding som et klart angreb, både på DA men spec. på vores næstformand.

JC vil gerne have et møde med HR omkring denne opsigelse, men han (HR) havde kun latter til overs og ville ikke forhandle eller sågar snakke om opsigelsen!!!

 

06.11.2017 fremlagde vi de 2 forslag som vores advokat havde udarbejdet (en uegentlig fusion og en egentlig fusion).

PA ville gerne høre, om vi havde vore medlemmers opbakning til at forhandle, hvilket de fik et meget klart og egentydigt svar på!- Som valgt bestyrelsesformand og næstformand har vi naturligvis hjemmel til forhandlingerne.

PA ville ikke tale om egentlig fusion, men kun om den mulighed, der var med en uegentlig fusion!

Her måtte vi klart melde ud, at det ville der ikke blive tale om og så var Mia Lafrenz igen på stikkerne. Hun krævede klart svar på, om det var os i bestyrelsen eller om det var medlemmerne, der ikke ville!

Jan nævnte, at DA’s syv i bestyrelsesmedlemmer var sat i vej for at forhandle en fusion, hvilket vi havde fået Carte blanche til af medlemmerne!

Mia Lafrenz spurgte med det samme om, hvem de 7 medlemmer var? Hun troede kun, at der var 5 i bestyrelsen!

Vi har med ovenstående forsøgt at give et helhedsindtryk af de vanskeligheder og den manglende interesse fra PA’s side, der skulle have ført til, at de 2 foreninger blev nedlagt og en ny forening blive stiftet! Dette, sammenholdt med fremsendte opsigelse af Skolesamarbejdet, har medført at bestyrelsen har besluttet, at vi foreløbig indstiller forhandlingerne med PA, da der ikke er grobund for videre forhandlinger!